เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงจังหวัดนครฯเตือน ฝ่าฝืน คำสั่ง คสช.24/58 มีโทษทั้งจำและปรับ

14 สิงหาคม 2558
2,639
ตามที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คําสั่ง คสช.ที่ 24/2558 เรื่องการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย โดยห้ามมีครอบครองใช้เครื่องมือประมง 6 ชนิด ฝ่าฝืนโทษหนักจำคุก 5 ปี ปรับ 1-5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นายสุกิจ รัตนวินิจกุล ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตามคำสั่ง คสช.24/2558 ห้ามมิให้ทำการประมงประเภทอวนรุน ,ไอ้โง่ และโพงพาง ทั้งที่ผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย แม้จะมีทะเบียน ใบอนุญาต และอาญาบัตรก็ตามให้เลิกการประมงประเภทดังกล่าวทั้งหมด อีกทั้งห้ามมีไว้ในครอบครองด้วย สำหรับเรืออวนลาก ขนาดตาต้องไม่ต่ำกว่า 5 ซม. หรือ 2 นิ้วขึ้นไป ,ตาอวน หรืออวนล้อมปลากระตัก ขนาดตาไม่ต่ำกว่า 2.5 ซม. ส่วนลอบโพงพางยกเลิกทั้งหมด โดยเจ้าหน้าที่สามารถยึดทำลายได้โดยทันที ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับ 100,000 บาท 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 5 สิงหาคม 2558
แหล่งที่มาของข้อมูล : สุกิจ รัตนวินิจกุล. สัมภาษณ์, 10 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : เหมือนฝัน สลัดทุกข์ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช