เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ลุยแก้ข้อบังคับตรวจเรือประมง

07 สิงหาคม 2558
3,064
กรมเจ้าท่าชงคมนาคมแก้ปัญหาเรือเถื่อน สั่งจัดประเภทเรือ แยกเขตจับปลาคุมเครื่องมือ- คลื่นวิทยุ
นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้ เตรียมเสนอร่างกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ เพื่อรองรับการตรวจเรือกลประมง โดยเฉพาะ ให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วที่สุด โดยข้อบังคับใหม่จะช่วยยกระดับมาตรฐานเรือประมงไทยให้มีมาตรฐานวิชาการและหลักสากล รวมถึงแก้ไขปัญหาการทำการประมงที่ผิดกฎหมาย ทั้งการขาดการรายงาน การไร้การควบคุม รวมทั้งการแก้ไขปัญหาคนประจำเรือได้

สำหรับกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือฉบับใหม่ จะมีผลใช้บังคับกับเรือกลประมงที่ต่อขึ้นใหม่ และเรือกลประมงที่ขอรับการตรวจเรือเพื่อขออนุญาตให้ใช้เรือ ซึ่งจะมีการแบ่งประเภทเรือใหม่ โดยรวมเรือกลประมงทะเลลึกชั้น 1 และเรือกลประมงทะเลลึกชั้น 2 ให้เป็นเรือกลประมงทะเลลึก และมีเขตการเดินเรือไม่จำกัด ขณะที่เรือกลประมงทะเลชั้น 1และ 2 จะแยกเขตการเดินเรือเป็นฝั่งอ่าวไทย (ระหว่างจังหวัดตราดถึงนราธิวาส) และฝั่งอันดามัน (ระหว่างจังหวัดระนองถึงสตูล) โดยให้เดินเรือได้ถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะ ส่วนเรือกลประมงทะเลชั้น 3 ปรับแก้เขตการเดินเรือใหม่ จากเดิมให้เดินได้เฉพาะเขตจังหวัด ให้สามารถเดินเรือห่างจากฝั่งหรือเกาะได้ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเลตามขนาดของเรือ

นอกจากนี้ ในกฎข้อบังคับการตรวจเรือ ยังกำหนดรายละเอียดเครื่องรับ-ส่งวิทยุ เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ประจำเรือ จำแนกตามขนาดตันกรอส,โดยเรือที่ต่อสร้างใหม่ต้องมีการป้องกันมลพิษจากน้ำมันในเรือ โดยให้มีเครื่องกรองน้ำมันหรือถังเก็บกากน้ำมัน,ต้องจัดให้มีห้องน้ำเพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานในเรือประมง,รวมถึงกำหนดประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือทั้งฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลเรือให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานและกำหนดรอบการตรวจเรือเข้าอู่ของเรือประมงต้องทำทุก 36 เดือน เว้นแต่กรณีพิเศษขยายออกไปได้ถึง 60 เดือนตลอดจนการมีใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ ให้ระบุทั้งคนประจำเรือและแรงงานประมง

นายจุฬากล่าวว่า การตรวจเรือ เจ้าพนักงานตรวจเรือ สามารถมอบหมายให้ตัวแทนทำการตรวจเรือแทนได้ และปรับปรุงวิธีการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ โดยในกรณีที่เรือต่ออายุใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ จะทำตั้งแต่ 3 เดือนก่อนวันหมดอายุ และเมื่อได้รับใบสำคัญแล้วจะมีอายุ 12 เดือน นับจากวันหมดอายุเดิม เพื่อจูงใจให้เจ้าของเรือมาต่ออายุก่อนครบกำหนด รวมทั้งกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมให้มีความชัดเจนมากขึ้น

ส่วนการแก้ปัญหาการติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุแบบมารีน แบนด์ช่วงความถี่ 156-162.5 เมกะเฮิร์ชได้กำหนดให้เรือกลประมงขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป ต้องบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่กฎข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ขณะที่เรือกลประมงขนาด 30-60 ตันกรอส ต้องบังคับใช้ใน 2 ปี และตั้งแต่ 10-30 ตันกรอส ใช้ภายใน 4 ปี โดยระหว่างนี้ให้ใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ช่วงความถี่ 2-25เมกะเฮิร์ชหรือ 27เมกะเฮิร์ชไปได้ชั่วคราวก่อน ความคิดเห็น

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ลุยแก้ข้อบังคับตรวจเรือประมง.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/economic/339942