เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงชุมพรเข้มงวด บริหารจัดการเรือประมงอวนลากอย่างจริงจัง

06 สิงหาคม 2558
1,547
ปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศน์ทางทะเลของชายฝั่งอ่าวไทยโดยเฉพาะในเขตจังหวัดชุมพร เสื่อมโทรมลงไปมากเนื่องจากมีเทคโนโลยีในการจับสัตว์น้ำที่ทันสมัยมากขึ้น และการทำประมงอวนลากที่ไม่มีระเบียบแบบแผน ลักลอบใช้อวนตาถี่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ทำให้สัตว์ที่มีขนาดเล็กถูกจับไปด้วย ทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) จึงมีนโยบายการบริหารจัดการที่เข้มงวดมากขึ้นในการควบคุมการและการจัดการประมงอวนลากและการจับสัตว์น้ำโดยใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 10.00 น. นายกำพล ลอยชื่น นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง (ชุมพร) เปิดเผยว่าการลักลอบทำประมงโดยใช้อวนตาถี่หรือขนาดตาอวนเล็กกว่าที่กฎหมายกำหนด หรือเรือประมงอวนลากที่เข้ามาทำประมงในพื้นที่อนุรักษ์ ทำให้สัตว์น้ำขนาดเล็กถูกจับไปมาก และมีจำนวนลดน้อยลง ทางกรมประมงจึงมีมาตรการเข้มงวดขึ้น และฝากให้ผู้ประกอบอาชีพประมงทะเลปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และช่วยกันสอดส่องดูแลผู้กระทำความผิด
ล่าสุดทางศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนกลาง(ชุมพร) ได้มีการร่วมประชุมหารือ โดยมีการประชุมกับหน่วยงานและสมาคมต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสมาคมประมงแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย และหน่วยงานในสังกัดกรมประมงอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือกันในการหามาตรการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในส่วนของการบริหารประมงอวนลากและสัตว์น้ำพลอยจับได้อย่างจริงจัง เพื่อให้การทำประมงในอนาคตเป็นไปอย่างมีระบบและยั่งยืนต่อไป
แหล่งที่มาของข้อมูล : กำพล ลอยชื่น. สัมภาษณ์, 3 กรกฎาคม 58.
เรียบเรียงข้อมูลโดย : อรรถพงศ์ ศักนา. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร.