เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงชลบุรี เปิดรับขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเพื่อการมีส่วนร่วม

04 สิงหาคม 2558
1,815
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ขอเชิญชวนกลุ่มนิติบุคคล คณะบุคคล กลุ่มชุมชนประมงต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ หรือมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการประมงให้รวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า 30 คน และแต่งตั้งตัวแทนจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 นี้
นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดชลบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์ว่าด้วยเรื่องของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558 ได้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ยกเลิกกฎหมายประมงฉบับเดิม และตามพระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่ได้กำหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด โดยระดับพื้นที่นั้นได้กำหนดให้มีการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นขึ้นในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรแบบนิติบุคคล คณะบุคคลหรือองค์กรอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์หรือกิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการประมง ต้องมีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 30 คน มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นได้ เมื่อองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นได้จัดตั้งขึ้นแล้ว องค์กรนี้มีสิทธิ์เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการทำการประมงรวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการประมงในเขตพื้นที่ได้หลายประการ อาทิเช่น การห้ามทำการประมง การกำหนดวิธีการทำการประมง การกำหนดฤดูปลามีไข่ วางไข่ การกำหนดเครื่องมือประมงที่ให้ใช้ หรือห้ามใช้ในที่จับสัตว์น้ำในจังหวัดนั้นๆ และมีสิทธิ์จะคัดเลือกตัวแทนเพื่อไปเป็นคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดต่อไป โดยคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนั้นจะมีหน้าที่ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการจัดการการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การใช้ประโยชน์สัตว์น้ำในเขตจังหวัด ซึ่งนับว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวประมงที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038-398049-50

แหล่งที่มาข้อมูล : สงกรานต์ แสงจันทร์. สัมภาษณ์, 3 สิงหาคม 2558.
เรียบเรียงโดย : อิศรา แจ้งประจักษ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง