เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์จังหวัดระยอง กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดไข้หวัดนกในสัตว์ปีก และน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์ หรือไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์

23 กรกฏาคม 2558
5,661
เนื่องจากมีรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนกในประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งจังหวัดระยองมีการเลี้ยงสัตว์ปีกจำนวนมาก ทั้งในลักษณะฟาร์ม การเลี้ยงปล่อยหลังบ้านและการเลี้ยงปล่อยแบบไล่ทุ่ง จึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค นอกจากนั้นยังมีการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกจากพื้นที่ต่างจังหวัดเข้ามาในจังหวัดระยองเป็นประจำ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกและการปฏิบัติงานควบคุมโรคเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง จึงมีคำสั่งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ออกประกาศดังนี้
1.ให้ทุกท้องที่ ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกอำเภอในจังหวัดระยอง เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกจำพวก ไก่ เป็ด และห่าน รวมถึงน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์และไข่สำหรับใช้ทำพันธุ์
2.ห้ามมิให้ผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ตามข้อ 1 เข้า ออก ผ่าน หรือภายในเขตเฝ้าระวังโรคระบาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบประจำเขตนั้นทุกครั้งที่มีการเคลื่อนย้ายตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาด พ.ศ.2558

เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ได้ติดต่อสัมภาษณ์ สัตวแพทย์หญิงณัฐนันท์ ประเสริฐ นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ผู้รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้มีการสั่งการไปยังปศุสัตว์ทุกอำเภอในจังหวัดระยอง ให้เฝ้าติดตามและรายงานผลต่อปศุสัตว์จังหวัดเป็นระยะ นอกจากนั้น แจ้งเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกในลักษณะฟาร์ม หรือปล่อยหลังบ้าน และการเลี้ยงปล่อยแบบไล่ทุ่ง ให้สังเกตอาการของสัตว์ปีก หากพบอัตราการตายที่ผิดปกติ ให้ดำเนินการแจ้งปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน และสามารถขอยาฉีดฆ่าเชื้อในฟาร์มหรือพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ปีก ได้ที่ปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน เพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมแจ้งความประสงค์ในการขอรับ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในเขตรับผิดชอบ ให้ข้อมูล คำแนะนำ และวิธีการปฎิบัติแก่เกษตรกร

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง เลขที่ 37 ม.3 ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150 เบอร์โทรศัพท์ 038-686859 / 038-686664 หรือปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ
แหล่งที่มาของข้อมูล : ณัฐนันท์ ประเสริฐ.สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
เรียบเรียงโดย : นภาพร วันทะมาศ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.ระยอง