เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประกาศขึ้นทะเบียนผู้ขอใช้สัญลักษณ์ไข่เค็มไชยา GI

14 กรกฏาคม 2558
5,789
ไข่เค็มไชยา นับว่าเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อและช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่เป็นอย่างดี จนกลายเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภอไชยาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ
และเพื่อยกระดับและเพิ่มคุณภาพไข่เค็มไชยาให้คุณภาพในระดับที่สูงขึ้น ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงประกาศรับเกษตรกร ผู้ผลิต เพื่อขึ้นทะเบียนไข่เค็มไชยาเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
ใช้สัญลักษณ์ GI เป็นเครื่องหมายรับรองถึงความเป็นของแท้และสินค้าดั้งเดิมของชุมชน
โดยวันที่ 13 กรกฎาคม 58 เวลาประมาณ 11.00 น. นายคะนอง ชายเขียวบุญวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยกับทีมงานร่วมกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพรว่า ขณะนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ทำการแจ้งประกาศให้เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ และผู้ผลิตสินค้าแปรรูปไข่เค็มไชยาในพื้นที่ มาขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับรองคุณภาพและยกระดับไข่เค็มไชยาเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ซึ่งทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์การขอใช้สัญลักษณ์ GI ตามข้อกำหนดของ พรบ.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ.2546 อย่างถูกต้องเรียบร้อย เพื่อเป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้ให้คนไชยา รวมถึงให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกไข่เค็มไชยาที่มีคุณภาพนั้น เกษตรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ต้องมาขึ้นทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์เข้าไปตรวจมาตรฐานฟาร์มและออกสัญลักษณ์ที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ให้ และอีกหนึ่งข้อสำคัญสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ถ้าได้มาขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วเวลาเกิดปัญหาเรื่องที่ไม่คาดคิดเกี่ยวกับฟาร์มเป็ดไข่ที่มีผลทำให้เสียหายสามารถยื่นเรื่องขอรับค่าชดเชยได้
หลักฐานสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.หลักฐานสำหรับผู้ผลิตและแปรรูป

หลักฐานสำหรับผู้ผลิตและแปรรูป
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐาน อย.

สามารถนำไปยื่นขอขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชยา เบอร์โทรศัพท์ 081-9565171 , สำนักงานเกษตรอำเภอไชยา 077-431033 , 089-1954399

แหล่งที่มาของข้อมูล : นายคะนอง ชายเขียวบุญวงศ์ ปศุสัตว์อำเภอไชยา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอไชยา