เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เปิดศูนย์จับตาเรือประมง24ชม. หลายจว.เริ่มออกทะเล/ผ่อนผันขึ้นทะเบียนถึง15กค.

13 กรกฏาคม 2558
3,840
นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการดำเนินการแก้ไขปัญหา IUU ของรัฐบาล ได้มีการกำหนดมาตรการคุมเข้มทางกฎหมายสำหรับการทำประมงของเรือประเภทต่างๆ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ส่งผลให้มีชาวประมงบางส่วนไม่สามารถออกทำการประมงได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณสินค้าอาหารทะเล การจ้างแรงงาน และอุตสาหกรรมประมงโดยรวม ดังนั้นเพื่อเป็นการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวและผลกระทบดังกล่าวอย่างใกล้ชิด กรมประมงจึงได้จัดตั้ง "ศูนย์ เฉพาะกิจกรมประมงเพื่อติดตามสถานการณ์ เรือประมง ชาวประมง และผลกระทบ" โดยได้ มอบหมายเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลาง และทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล ปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง
"ศูนย์เฉพาะกิจกรมประมงเพื่อติดตามสถานการณ์เรือประมง ชาวประมง และผลกระทบ" มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์ ของเรือประมง ติดตามผลกระทบด้านต่างๆ อันสืบเนื่องจากการเคลื่อนไหวของชาวประมงในช่วงนี้ ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าสัตว์น้ำทะเล และติดตามผลการดำเนินการออกหน่วยเคลื่อนที่บริการชาวประมงในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในขณะนี้เปิดให้บริการผู้ประกอบการเรือประมงรายใดที่ยังไม่มีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตทำการประมง สมุดบันทึกการทำประมง (Log Book) บัตรประชาชน (ไต๋เรือ นายท้ายเรือ ช่างเครื่อง) ทะเบียนลูกจ้าง ใบอนุญาตทำงาน สัญญาจ้าง ใบประกาศ (นายท้าย ช่างเครื่อง) และการติดตั้ง VMS สามารถแจ้งความประสงค์ขอดำเนินการได้ภายในวันที่ 15 กรกรฎาคม 2558 ส่วนผู้ประกอบการเรือประมงลำใดที่มีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่ยังไม่ได้มาแสดงตนตามการสำรวจประมงครั้งที่ผ่านมา (15-25 มิถุนายน 2558) ก็ขอให้ไปแสดงตนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ PIPO ทั้ง 28 ศูนย์ ใน 22 จังหวัดชายทะเล

สำหรับสถานการณ์การหยุดทำการประมงของเรือประมงในจังหวัดต่างๆ ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ร่วมกับประมงจังหวัดชายทะเล ทั้ง 22 จังหวัด ผ่าน VDO Conference ตลอดทุกวัน ซึ่งปัจจุบัน บางจังหวัดสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย มีเรือประมงบางส่วนออกไปทำการประมงตามปกติ เชื่อว่าในรอบสัปดาห์นี้จะมีเรือประมงทยอยออกไปทำการประมงมากขึ้นเรื่อยๆ

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เปิดศูนย์จับตาเรือประมง24ชม. หลายจว.เริ่มออกทะเล/ผ่อนผันขึ้นทะเบียนถึง15กค..". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/168194