เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โฆษกกรมปศุสัตว์ แถลงข่าวงาน EGG E EGG EGG 2015 We Love Egg แล้วคุณจะรักไข่มากกว่าเดิม

09 กรกฏาคม 2558
2,892
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ โฆษกกรมปศุสัตว์ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคไข่ไก่ ปี 2558 " งาน EGG E EGG EGG 2015 " ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 3 - 12 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์โดยมีนายสัตวแพทย์ กิตติ ทรัพย์ชูกุล ประธานคณะทำงานรณรงค์บริโภคไข่ไก่และนายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมฯ ด้วย
วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ คือ สร้างนิสัยและให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคไข่ไก่ ในกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เด็กวัยเรียน วัยรุ่น ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย โดยเน้นการร่วมรณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่ สุดยอดคุณประโยชน์ เมนูอาหารของคนทั่วโลก ภายใต้สโลแกน " We Love Egg แล้วคุณจะรักไข่มากกว่าเดิม " กอปรกับ เนื่องในวาระโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในปี 2558 นี้ ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ โฆษกกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ได้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ไก่ไข่ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557-2561 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ " เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ของไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยมาตรฐานไข่ไก่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น " เพิ่มการบริโภคไข่ไก่จาก 200 ฟอง/คน/ปี ในปี 2555 เป็น 300 ฟอง/คน/ปี ภายในปี 2561

แหล่งที่มาของข้อมูล : "โฆษกกรมปศุสัตว์ แถลงข่าวงาน EGG E EGG EGG 2015 We Love Egg แล้วคุณจะรักไข่มากกว่าเดิม.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://secretary.dld.go.th/index.php/informationdld/executivenews/1074-egg-e-egg-egg-2015-we-love-egg