เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนคุณภาพ รุ่น 1-2

27 กรกฏาคม 2558
20,236
ขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค และผู้ที่สนใจ สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "การเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนคุณภาพ" มี 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 - 21 ส.ค. 2558

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 - 25 ธ.ค. 2558

ณ ศูนย์สาธิตการผลิตโคเนื้อครบวงจร (Cowboy land) ฟาร์มโคเนื้อ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

ผู้สนใจอบรม ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรม เบอร์โทรศัพท์ 034-352046-7 หรือ คุณอุสา คำกองแก้ว 089-8224364

รายละเอียดเพิ่มเติม :
ตารางอบรม หลักสูตร การเลี้ยงโคเนื้อโคขุนคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม-คุณสมบัติผู้สมัคร

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุนคุณภาพ รุ่น 1-2 .". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.kps.ku.ac.th