เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ออกประกาศ 10 ฉบับ คุมเรือประมง ขึ้นบัญชีดำ 223 ลำ ห้ามเข้าน่านน้ำไทย

22 มิถุนายน 2558
2,391
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เผยแพร่ประกาศคำสั่งโดย พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ ศปมผ. รวม 10 ฉบับ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2558 โดยส่วนใหญ่เป็นประกาศคำสั่งเรื่องรูปแบบ ระยะเวลา วิธีการจัดทำบันทึกการประมง การแจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือและการรายงานการเข้า-ออกท่าเทียบเรือ รวมไปถึงเงื่อนไขการอนุญาตให้ออกทำการประมงในน่านน้ำของรัฐต่างประเทศและในทะเลหลวง
นอกจากนี้ ในประกาศคำสั่งยังครอบคลุมไปถึงการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับท่าเรือ แพปลา เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น ตลอดจนยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดและทุกขนาดที่จะขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์น้ำ ที่ใช้ทำการประมงออกนอกน่านน้ำไทย หรือเดินทางจากน่านน้ำต่างประเทศ หรือทะเลหลวงเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

ศปมผ.ยังออกประกาศคำสั่งเรื่องกำหนดมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ของระบบติดตามเรือประมง หรือวีเอ็มเอสและกำหนดระยะเวลาการติดตั้งสำหรับเรือประมง เรือบรรทุก ตลอดจนยานพาหนะทางน้ำทุกชนิดที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสส์ขึ้นไป ตลอดจนเงื่อนไขที่จะเป็นแนวปฏิบัติกรณีวีเอ็มเอสขัดข้อง หรือไม่สามารถส่งตำบลที่เรือได้ เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

แต่มีข้อสังเกตว่า ฉบับที่ 5 ของคำสั่ง ศปมผ.มีการขึ้นบัญชีรายชื่อเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงของต่างประเทศ รวม 223 ลำ ที่ห้ามเข้ามาเทียบท่าในราชอาณาจักร ทั้งนี้อาจมีผลสืบเนื่องจากนโยบายยกระดับศูนย์ปฏิบัติการ เป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลปี 2558-2564

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ออกประกาศ 10 ฉบับ คุมเรือประมง ขึ้นบัญชีดำ 223 ลำ ห้ามเข้าน่านน้ำไทย.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www2.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000070174