เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ยกระดับ เส้นไหมหัตถกรรม

10 มิถุนายน 2558
2,449
นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ไทยเป็นแหล่งผลิตเส้นไหมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของโลก แต่ละปีมีการส่งออกเส้นไหม ผ้าไหม และผลิตภัณฑ์ไหมมูลค่ารวมกว่า 1,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเทศคู่ค้าสำคัญ อาทิ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส ฮ่องกง อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น และเวียดนาม เป็นต้น ซึ่งการใช้วัตถุดิบเส้นไหมที่มีคุณภาพ ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหมไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ทั้งนี้ มกอช. ได้วางแนวทางการยกระดับการผลิตเส้นไหมของเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมหัตถกรรมให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยได้จัดทำร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับการผลิตเส้นไหมหัตถกรรมขึ้นใหม่ โดยได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องเส้นไหมและการปฏิบัติที่ดี สำหรับการผลิตเส้นไหมไทย ที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2555 เพื่อช่วยให้การตรวจประเมินคุณภาพเส้นไหมมีความสะดวกและง่ายขึ้น

โดยขณะนี้ร่างมาตรฐานดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการวิชาการมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องเส้นไหมและผลิตภัณฑ์แล้ว อยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงให้ร่างมาตรฐานมีความเหมาะสม เป็นที่ยอมรับ และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้

"มาตรฐานเส้นไหมหัตถกรรม จะเป็นเครื่องมือสำคัญช่วยพัฒนาวัตถุดิบเส้นไหมให้มีคุณภาพ สูงขึ้น เพียงพอและตรงต่อความต้องการของตลาด ซึ่งจะนำไปสู่การผลิตผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพดี เป็นที่ยอมรับของตลาดและช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลก" นายศักดิ์ชัย กล่าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ยกระดับ เส้นไหมหัตถกรรม.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/162388