เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ชาวสุโขทัยระดมทุนมอบโคนมพันธุ์ดีสานอาชีพเกษตรกร
09 มิถุนายน 2558
1,529
นายนพดล ตันวิเชียร รักษาการผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า จังหวัดสุโขทัยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน ตลอดจนข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินโครงการส่งมอบโคนมพันธุ์ดี สานต่ออาชีพที่ "พ่อ" ให้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา
โดยเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาให้ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดหาโคนมพันธุ์ดีส่งมอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 61 ราย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรที่ยังคงประกอบอาชีพเลี้ยงโคนม และพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคนมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดสุโขทัยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเหลือเพียง 61 ราย มีโครีดนมประมาณ 750-800 ตัว จากโคทั้งหมดประมาณ 2,000 ตัว มีปริมาณผลผลิตน้ำนมดิบวันละ 9 ตัน อัตราการให้นม 12 กิโลกรัม/ตัว/วัน ราคารับซื้อเฉลี่ย 17.04 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 40,088.89 บาท/ฟาร์ม/เดือน โครงการส่งมอบโคนมพันธุ์ดีฯนี้ เป็นช่องทางนำแม่โคนมพันธุ์ดีและมีศักยภาพเข้าสู่พื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นในอนาคต

แหล่งที่มาของข้อมูล : "ชาวสุโขทัยระดมทุนมอบโคนมพันธุ์ดีสานอาชีพเกษตรกร.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/162117

    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
24-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×