เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เร่งคลอดเกณฑ์คุมอาหารสัตว์ หลัง พรบใหม่บังคับใช้-เตือนโทษหนักกว่าเดิม3เท่า

09 มิถุนายน 2558
2,368
นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า หลัง พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีการกำหนดความหมายของอาหารสัตว์ที่กว้างขึ้นกว่าฉบับเดิมโดย "อาหารสัตว์" ตามพ.ร.บ.ฉบับนี้หมายรวมถึงวัตถุที่ใช้เพื่อการเลี้ยงสัตว์โดยวิธีการต่างๆ เช่น การกิน การดื่ม การเลีย และถ้าอาหารสัตว์นั้นมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม หรืออาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ หรือส่งผลต่อผู้บริโภคเนื้อสัตว์ จะจัดให้เป็น "อาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ" ซึ่งต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ในกรณีการผลิตเพื่อขายหรือการนำเข้าเพื่อขาย ซึ่งจะสามารถควบคุมการปลอมปนของสารพิษที่จะเข้าสู่ร่างกายสัตว์ได้มากขึ้น
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้มีมาตรการออกใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ เช่น ใบรับรองระบบการประกันคุณภาพอาหารสัตว์ GMP HACCP และใบรับรองอื่นๆ ทำให้กระบวนการผลิตมีคุณภาพและมีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้นมาตรการการโฆษณาอาหารสัตว์หรือวัตถุดิบ ที่จะต้องมีการวางแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของกระทรวง โดยจะต้องไม่แสดงคุณประโยชน์ คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน ส่วนประกอบ หรือแหล่งกำเนิดของอาหารสัตว์ ที่ไม่เป็นความจริงหรือเกินความจริง และไม่แสดงข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ โดยมีการกำหนดบทกำหนดโทษการทำผิดในกรณีผลิต นำเข้า หรือขายอาหารสัตว์ตามที่มีการประกาศห้าม หรือส่วนผสมในอาหารสัตว์ โดยมีบทลงโทษเพิ่มขึ้นจากเดิม 3 เท่า คือ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายวิมลกล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรฯ ยังได้พิจารณาร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... โดยจะมีผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมอาหารสัตว์ 5 คน จากสหกรณ์ 1 คน กลุ่มเกษตรกร 2 คน และผู้ประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 2 คน ซึ่งจะมีการประกาศรับสมัคร และสรรหาไปตามขั้นตอนต่อไป

"สำหรับมาตรการการตรวจจับหรือการตรวจสอบอาหารสัตว์ที่ผิดกฎหมายนั้น ได้มีการวางหลักเกณฑ์ในกฎหมายใหม่แล้ว ซึ่งสารวัตรปศุสัตว์ก็จะมีการดำเนินการตรวจจับให้ครอบคลุมในพื้นที่และระยะเวลาที่มากขึ้น นอกจากนี้ จะมีการประกาศให้ยาต้านจุลชีพ ไม่สามารถใช้เป็นสารเร่งในการเจริญเติบโตได้เนื่องจากสารดังกล่าวได้ถูกห้ามใช้โดยต่างประเทศหมดแล้ว จึงต้องมีการพิจารณาและวางหลักเกณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและต่างชาติให้ดีมากขึ้น และสินค้าปศุสัตว์จะได้เป็นที่น่าเชื่อถือจากต่างประเทศด้วย" นายวิมล กล่าว

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เร่งคลอดเกณฑ์คุมอาหารสัตว์ หลัง พรบใหม่บังคับใช้-เตือนโทษหนักกว่าเดิม3เท่า.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/162121