เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เร่งออก กม.ลูกรองรับร่าง กม.แรงงานทะเล

08 มิถุนายน 2558
1,202
ก.แรงงาน ร่วมมือประสานก.สาธารณสุข ก.การต่างประเทศก.คมนาคมร่วมภาคเอกชนเร่งออกกฎหมายลูกรองรับร่างกฎหมายแรงงานทะเล ช่วยขจัดปัญหาเจ้าของเรือและแรงงานได้รับการดูแลตามหลักสากล สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณา เร่งรัดติดตามร่างกฎหมายลำดับรองเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพ.ศ. .... ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองฯให้ทันต่อการประกาศใช้ พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ. ....ที่มีกรอบระยะเวลาการประกาศใช้ในเดือน กุมภาพันธ์ 2559 โดยในที่ประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นซึ่งเป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรอง มีตัวแทน4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงคมนาคม และจากภาคเอกชน คือ ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย และประธานสมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย เป็นคณะทำงานพิจารณาเร่งรัด ติดตาม ร่างกฎหมายดังกล่าว รวมประมาณ 65 ฉบับ แยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเอาไว้ และการกำหนดกลุ่มของกฎหมายตามภารกิจ อาทิ ประกาศกรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขอรับแบบในรับรอง การออกใบรับรองชั่วคราว อายุและการต่ออายุ การตรวจสอบ ติดตามและการเพิกถอนใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล

"กฎหมายทุกฉบับ รวมถึงกฎหมายลูก ขอให้ดูด้วยความรอบคอบ จับทิศทางให้เร็วอย่างไรก็ตามความรอบคอบทางด้านกฎหมายเป็นภูมิปัญญาของส่วนราชการ รับฟังจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง การบังคับใช้ต้องเกิดผลประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งกฎหมายเป็นเครื่องบังคับใช้ไปสู่อนาคต เป้าหมายหลักของกฎหมายฉบับนี้ คือการเข้าสู่การแข่งขันกับนานาประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าว

โดยร่าง พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ. .... เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อกำหนดมาตรฐานของสภาพการจ้าง การทำงาน ความปลอดภัย และสุขอนามัยของการทำงานบนเรือเดินทะเล โดยให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ..2549 (Maritime Labour Convention,2006 :MLC) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวกำหนดให้ต้องมีกฎหมายลำดับรองหลายฉบับขึ้นมารองรับเพื่อใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เร่งออก กม.ลูกรองรับร่าง กม.แรงงานทะเล.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.iqnewsclip.com/selection/newsstory.aspx?nid=F209F912E4C2E8F71117FB541A39AEC6&pg=service