เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เล็งเปิดตลาดดอกไม้-ปลาสวยงาม

26 พฤษภาคม 2558
1,277
เล็งเปิดตลาดดอกไม้-ปลาสวยงาม
ที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ในระหว่างวันที่ 5-28 มิถุนายนนี้
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาดของสินค้าไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงามให้กว้างขวางขึ้นสำหรับการจัดแสดงปลาสวยงาม มีแนวคิดในการจัดงานจะนำปลาสวยงามเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตคนเมือง ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ในรูปแบบ "Creative Aquarium Worth Your Time" เพื่อให้เป็นแหล่งจำหน่ายและเรียนรู้ปลาสวยงามแบบครบวงจร รวมถึงการส่งเสริมความรู้ในด้านการเลี้ยงปลาสวยงามที่ถูกต้องให้กับประชาชน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้เข้าถึงปลาสวยงามมากขึ้น อีกทั้งยังมีการประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐและกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องนำสินค้ามาจัดแสดงและจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ ซึ่งไฮไลท์ของงานคือการนำปลากระเบนเพิร์ลเผือก แบล็คไดม่อน และกลุ่มปลาจัมโบ้พิช เช่น แพลตตินัม ซึ่งเป็นปลาที่ผลิตโดยคนไทยและหาดูได้ยาก มาจัดจำหน่าย เป็นต้น

ขณะที่การจัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับ จัดภายใต้แนวคิด "ไม้ดอกไม้ประดับกับวิถีคนเมือง" เพื่อให้คนกรุงเทพฯ ได้มีแหล่งจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพ สำหรับเกษตรกรที่มาจำหน่าย ได้คัดเลือกมาจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตไม้ประดับที่สำคัญ โดยเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ชมรม สมาคม สหกรณ์ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรเกษตรกรและฝึกฝนให้เกษตรกร

เกิดการพัฒนาในด้านการตลาด นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการบรรยายและสาธิตในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไม้ดอกไม้ประดับ โดยวิทยากรมืออาชีพ อีกทั้งมีการให้คำแนะนำการปลูกและดูแลรักษาจากนักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการ รวมถึงการให้คำแนะนำหรือแบบแปลนการจัดสวนในลักษณะต่างๆ จากนักจัดสวนมืออาชีพอีกด้วย

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เล็งเปิดตลาดดอกไม้-ปลาสวยงาม.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/159761