เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กษ.เร่งขยายพันธุ์กระบือไทยปีละ 10% หวั่นสูญพันธุ์หลังจำนวนลดฮวบ

26 พฤษภาคม 2558
2,155
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ เร่งดำเนินตามแผนโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ภายใน 5 ปี เป็น 4.5 หมื่นตัว โดยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนแม่กระบือพันธุ์ดีปีละ 10 เปอร์เซ็นต์ และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจะมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 1 แสนบาทต่อปี และเน้นปรับโครงสร้างการผลิตปศุสัตว์ ซึ่งปีแรกจะเพิ่มปริมาณแม่กระบือเป้าหมายจำนวน 2.5 หมื่นตัว เกษตรกร 5,000 ราย และเครือข่ายเกษตรกรอีก 500 กลุ่ม สนับสนุนการปลูกพืชอาหารสัตว์กว่า 5 พันไร่ และผสมเทียมกระบือด้วยน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ดีอีกกว่า 2 หมื่นตัว

ทั้งนี้ กระบือไทยมีแนวโน้มลดลงจากปี 47 ที่มีมากถึง 149 ล้านตัว เกษตรกรผู้เลี้ยง 3.7 แสนราย แต่ในปี 57 ที่ผ่านมา ลดเหลือ 8.4 แสนตัว เกษตรกร 1.8 แสนราย เฉลี่ยลดลงปีละ 5.6 เปอร์เซ็นต์ โดยคาดว่า อีก 5 ปีข้างหน้าจะเหลือกระบือไทย 6 แสนตัว รวมทั้งประเทศจีนและเวียดนาม มีความต้องการกระบือมีชีวิตไปจำนวนมากในแต่ละปี มีมูลค่าส่งออกเกือบ 1 พันล้าน เพื่อไปบริโภคและทำพันธุ์ ยิ่งทำให้มีปริมาณลดลงเป็นอย่างมาก------------------------- ^ ^ -------------------------
ที่มา :
"เศรษฐกิจ".ผู้จัดการ.(ออนไลน์).เข้าถึงได้จาก : http://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000059201&Keyword=%e0%a1%c9%b5%c3