เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตรียมจัดงานประมงระหว่างประเทศ ก.เกษตรฯยืนยันความพร้อม ดีเดย์ 21-23 พ.ค. นี้ที่ สงขลา

15 พฤษภาคม 2558
2,946
นายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ประเทศไทย โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็นเจ้าภาพจัดงาน "การประชุมระหว่างประเทศ นิทรรศการและการแสดงสินค้าประมง ภายใต้โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย" (Fisheries Conference and Partnership Arrangement in the IMT-GT : Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2558 นี้ ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านประมงระหว่างประเทศ จะจัดขึ้นในวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 โดยมีคณะผู้แทนจาก 3 ประเทศเข้าร่วม โดยในวันแรกจะมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ความร่วมมือด้านการประมงของทั้งสามประเทศภายใต้โครงการพัฒนาสามเหลี่ยมเศรษฐกิจอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของอาเซียน "IMT-GT Fisheries Cooperation as a good step to sustainability in ASEAN" สำหรับหัวข้อในการประชุมประกอบไปด้วย การประสานความร่วมมือเรื่องการออกใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ "Harmonization of Health Certificate for Aquatic Animal" ส่วนในวันที่สองหัวข้อในการประชุมจะประกอบไปด้วย การประสานความร่วมมือและการบริหารจัดการการประมงระหว่างประเทศ ในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ "Fisheries Cooperation and Management in the IMT-GT Area" และมาตรการการนำเข้า ส่งออก และด่านกักกันและขนถ่ายสินค้า สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำระหว่างประเทศในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ "Import Export and Transshipment Quarantine Measures for Aquatic Animals and their Products in IMT-GT"

อธิบดีกรมประมง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการแสดงนิทรรศการนั้น กรมประมงจะมีการนำเสนอความร่วมมือและการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อความมั่นคงทางอาหารในเขตพื้นที่รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ IMT-GT ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งความร่วมมือในด้านการประมงนับเป็นหนึ่งในนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย ที่มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมุ่งเน้นให้ภาคเอกชนทั้ง 3 ประเทศในพื้นที่เป็นผู้นำในการค้าการลงทุน โดยมีภาครัฐสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและขจัดอุปสรรคในการนำเข้าส่งออกรวมถึงมาตรการการกีดกันทางการค้าต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างศักยภาพในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป

แหล่งที่มาของข้อมูล : "เตรียมจัดงานประมงระหว่างประเทศ ก.เกษตรฯยืนยันความพร้อม ดีเดย์ 21-23 พ.ค. นี้ที่ สงขลา.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/158062