เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กษ.กำหนฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ ป้องกันลูกถูกทำลายเกินสมควร

07 พฤษภาคม 2558
1,760
ประกาศงดจับปลาในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ ทั่วประเทศ ระหว่าง 16 พ.ค.-15 ก.ย.2558
นายประทีป เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์บริหารจัดการประมงน้ำจืดภาคตะวันตกกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามมาตรา 32,1,2,4,5 และ 6 แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 นาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาเห็นสมควรกำหนดฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมงเสียใหม่ เพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่กำลังมีไข่ และวางไข่เลี้ยงลูกไม่ให้ลูกถูกทำลายเกินสมควร จึงกำหนดไว้ดังนี้ 1.ฤดูปลามีไข่ในน่านน้ำจืดในท้องที่ทุกจังหวัด ให้มีกำหนดตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี 2.ในฤดูปลามีไข่ตามข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมง หรือด้วยวิธีใดๆ ในที่จับสัตว์น้ำจืดในท้องที่ทุกจังหวัดโดยเด็ดขาด เว้นแต่ ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือการประมงตามชนิด ขนาด และวิธีดังต่อไปนี้ เบ็ดทุกชนิด เว้นแต่เบ็ดราว ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ และชนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร ไซ ตุ้ม อีจู้ ลันโปง และโทง ห้ามมิให้ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป ทำการประมงในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำการประมงเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการ หรือรวบรวมลูกสัตว์น้ำหรือสัตว์น้ำในวัยอ่อนเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยง โดยได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมประมงเป็นหนังสือ

แหล่งที่มาของข้อมูล : "กษ.กำหนฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ ป้องกันลูกถูกทำลายเกินสมควร.". [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9580000051730