เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมปศุสัตว์เร่งรัด หยุดโรคพิษสุนัขบ้า ทุกพื้นที่

06 พฤษภาคม 2558
2,584
นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ผลจากการที่กรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดให้หน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เฝ้าระวังเชิงรุก ค้นหาสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่แสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ในปี 2558 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2558) พบว่าจากข้อมูลการรายงานในระบบ ThairabiesNet พบ โรคพิษสุนัขบ้า 108 ตัวอย่าง จากตัวอย่างที่ส่งตรวจ 2,423 ตัวอย่าง ในพื้นที่ 83 ตำบล 22 จังหวัด โดยเป็นพื้นที่ตำบลเดิมที่เคยเกิดโรคในปีที่ผ่านมา 25 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 30.12 และจากจำนวนตัวอย่างสุนัขที่พบผลบวกทั้งหมด พบโรคในสุนัขจรจัดมากที่สุดถึงร้อยละ 60.78 ดังนั้น การจะหยุดโรคพิษสุนัขบ้าจำเป็นต้องเร่งรัดให้มีการแก้ปัญหาสุนัขจรจัดที่เป็นระบบและยั่งยืน เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า การจับสุนัขจรจัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทำได้ยาก อีกทั้งยังมีการเพิ่มจำนวนประชากรอย่างรวดเร็ว และสร้างปัญหาอย่างมากมายในแต่ละชุมชน จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง
อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับพื้นที่เกิดโรคเพื่อนำไปฉีดให้กับสัตว์กลุ่มเสี่ยง โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุมจำนวนประชากรสัตว์อย่างน้อยร้อยละ 80% โดยเร่งรัดให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558 เร่งรัดให้มีการผ่าตัดทำหมันสุนัขให้ได้อย่างน้อยปีละ 80,000 ตัว เพื่อลดจำนวนประชากรสุนัขให้มากที่สุด มีการขึ้นทะเบียนสัตว์และประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ และหยุดการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในที่สุด

กรมปศุสัตว์ จึงขอเชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกท่านร่วม "หยุดโรคพิษสุนัขบ้า" โดยรับผิดชอบ ในการนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปี ควรเลี้ยงสัตว์โดยมีรั้วรอบขอบชิดไม่เลี้ยงปล่อยนอกบ้าน ไม่ทิ้งสัตว์ให้กลายเป็นสัตว์จรจัด และที่สำคัญที่สุดหากพบสัตว์แสดงอาการสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้ทั่วประเทศ หรือสามารถแจ้งการพบโรคได้ที่ www.thairabies.Net โทรศัพท์ 0-2653-4412 E-mail: dwarroom@dld.go.th ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนชาวไทย เพราะเมื่อได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจะเสียชีวิตทุกราย เนื่องจากไม่มียารักษา มีแต่วิธีเดียวที่จะทำให้ปลอดภัยจากโรคนี้ได้ก็คือ เป็นเพียงการป้องกันเท่านั้น อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวในที่สุด

ข้อมูล / ข่าว : ส่วนโรคสัตว์กระเพาะเดี่ยว สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์