เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ออกสินเชื่อ1.5หมื่นล.ซื้อโดรนเกษตร

10 พฤษภาคม 2562
2,241

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ทางธนาคารมีแผนการขยายการปล่อยสินเชื่อเพื่อการซื้อโดรนการเกษตรให้กับกลุ่มสหกรณ์และเกษตรกรรายย่อยที่มีศักยภาพ โดยตั้งวงเงินไว้ 15,000 ล้านบาท ทั้งนี้คาดการจะสามารถปล่อยสินเชื่อ เพื่อซื้อโดรนได้ 100 ลำ คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 3 สำหรับกลุ่มสหกรณ์ และร้อยละ 5 สำหรับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งโดรน 1 ลำ จะมีราคาประมาณ 5 แสน บาท ซึ่งถือว่ามีราคาสูง จึงต้องการให้เกษตรกรรวมตัวกัน เพื่อใช้โดรนร่วมกัน โดยปีก่อนหน้ามีกลุ่มสหกรณ์ขอสินเชื่อเพื่อซื้อโดรนไปแล้ว ทั้งหมด 60 ลำ วงเงิน 30 ล้านบาท


พร้อมกันนี้เตรียมช่วยเหลือเกษตรกรภายหลังจากมีมาตรการชำระหนี้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรให้กับเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ให้สูงขึ้น โดยจะเสนอ คณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพเพาะปลูกในสินค้าเกษตรสำคัญของประเทศทั้ง ข้าว อ้อย มันสำปะหลังและข้าวโพด ซึ่งจะต้องมีมาตรการดูแลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :