เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

MOUซื้อกระเทียบ3พันตันดึงราคาตลาด

19 เมษายน 2562
2,223

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากการนำผู้ซื้อ ผู้ประกอบการ รวมถึง โรงงาน และตลาดกลางค้าปลีก ค้าส่งจำนวน 9 รายลงพื้นที่แหล่งปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ จากการประชุมหารือร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จำนวน 11 กลุ่ม ได้มีการลงนามMOUในบันทึกข้อตกลงรับซื้อกระเทียมจำนวน 3,000 ตัน ในราคากิโลกรัมละ 40-45 บาท เพื่อใช้ในการจำหน่ายและกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ เป็นการดึงผลผลิตที่ล้นตลาด ซึ่งจะส่งผลทำให้ราคากระเทียมของเกษตรกรดีขึ้น จากปัจจุบันที่มีราคาต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 40 บาท


อย่างไรก็ตาม ราคากระเทียมในพื้นที่ที่ตกต่ำในขณะนี้ ส่วนหนึ่งมีปัญหาในเรื่องของการลักลอบนำเข้ากระเทียมจากต่างประเทศ ฉะนั้นกรมการค้าภายในจะมีการ ตรวจสอบเข้มงวด ร่วมกับกรมศุลกากร ทำให้การนำเข้าถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้ง่ายต่อการแข่งขันโดยจะเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นซึ่งการขนย้ายกระเทียมตั้งแต่ 400 ตันขึ้นไป จะต้องมีการขออนุญาตขนย้ายรวมถึงจะต้องมีการระบุการนำไปใช้อย่างชัดเจน


โดยมั่นใจว่า หากดูแลในเรื่องของการลักลอบนำเข้าได้อย่างเข้มข้น ราคากระเทียมในประเทศจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากการผลิตในประเทศมีไม่เพียงพอกับความต้องการบริโภคในแต่ละปี การนำเข้าอย่างถูกต้องและรู้ปริมาณที่ชัดเจน จะส่งผลดีต่อการผลิตและราคาของเกษตรกรในประเทศ


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :