เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมฝนหลวงฯแจงแผนงานวันนี้

12 เมษายน 2562
2,368

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า แผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 12 เมษายน 2562 ผลตรวจคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ เมื่อเวลา 09.00 น. พบว่าบริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในเกณฑ์ดีและดีมาก ที่ จ.กาญจนบุรี อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง ด้านพื้นที่ภาคตะวันออก จากผลการตรวจสภาพอากาศของสถานีเรดาร์สัตหีบ จ.ชลบุรี พบว่ามีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ 47% ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 51% และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ 10.6 หน่วยปฏิบัติการฯ จ.จันทบุรี จึงขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากมีความเหมาะสมจะวางแผนขึ้นปฏิบัติช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในภาคตะวันออกบริเวณ อ.โป่งน้ำร้อน อ.สอยดาว จ.จันทบุรีด้านพื้นที่ภาคกลาง ผลตรวจสภาพอากาศของสถานีเรดาร์ตาคลี จ.นครสวรรค์ พบว่ามีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ 44% ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 27% และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ -1.0 หน่วยปฏิบัติการฯ จ.ลพบุรี และหน่วยปฏิบัติการฯ จ.กาญจนบุรี จึงขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากมีความเหมาะสม จะตัดสินใจขึ้นบินปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และพื้นที่การเกษตร อ.ท่าตะโก อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท อ.พัฒนานิคม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี อ.เมืองกาญจนบุรี อ.ไทรโยค อ.พนมทวน อ.บ่อพลอย อ.หัวยกระเจา อ.เลาขวัญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรีและอ่างเก็บน้ำทับเสลาพื้นที่ภาคเหนือ คุณภาพอากาศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ บริเวณ จ.ลำปาง ลำพูน แพร่ และที่ จ.แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา เชียงใหม่และเชียงราย อยู่ในเกณฑ์ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เนื่องจากยังมีจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ภาคเหนือบริเวณจังหวัดเชียงรายและตาก รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านกระจายอยู่ค่อนข้างมาก และจากผลการตรวจสภาพอากาศของสถานีเรดาร์ร้องกวาง จ.แพร่ และสถานีเรดาร์อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พบว่ามีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ 41% (ร้องกวาง) 40% (อมก๋อย) ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 48% (ร้องกวาง) 31% (อมก๋อย) และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ 1.7 (ร้องกวาง) 1.1 (อมก๋อย) หน่วยปฏิบัติการฯ จ.พิษณุโลก และหน่วยฯ จ.เชียงใหม่ จึงขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากมีความเหมาะสมจะวางแผนช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่าบริเวณ จ.เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน พะเยา น่าน แพร่และจ.ตาก พื้นที่ลุ่มรับน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่มอก จ.ลำปาง พื้นที่เสี่ยงขาดแคนน้ำอุปโภคบริโภค อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัยและ อ.นครชัย จ.พิษณุโลก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลางใน จ.ขอนแก่น และอุบลราชธานีสำหรับพื้นที่ภาคใต้ ผลตรวจสภาพอากาศจากสถานีเรดาร์พนม จ.สุราษฎร์ธานี และสถานีเรดาร์ปะทิว จ.ชุมพร พบว่ามีความชื้นที่ระดับการเกิดเมฆ 51% (พนม) 43% (ปะทิว) ความชื้นที่ระดับการพัฒนาตัวของเมฆ 39% (พนม) 39% (ปะทิว) และค่าดัชนีการยกตัวของอากาศ -1.4 (พนม) -1.6 (ปะทิว) หน่วยปฏิบัติการฯ หัวหิน หน่วยฯ จ.สงขลา และหน่วยฯจ.สุราษฎร์ธานี จึงขอติดตามสภาพอากาศระหว่างวัน หากมีความเหมาะสมจะวางแผนขึ้นปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่ป่าพรุโต๊ะแดง ป่าพรุบาเจาะ พื้นที่การเกษตร อ.ถลาง อ.เมือง อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต อ.ปราณบุรี อ.สามร้อยยอด อ.กุยบุรี อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.แก่งกระจาน อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี พื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ และพื้นที่เกิดไฟป่า บริเวณเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งระยะ นาสัก จ.ชุมพร


 


 


 


 


อย่างไรก็ตาม กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จะเร่งปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าหมอกควัน พายุลูกเห็บ และภัยพิบัติทางธรรมชาติรูปแบบต่างๆ ในทุกพื้นที่ทันทีเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวย
 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :