เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พณ.เร่งแก้ไขปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ

05 พฤศจิกายน 2561
1,922

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า จากกรณีทีมีข้อร้องเรียนจากเกษตรกรชาวสวนปาล์มถึงราคาปาล์มตกต่ำ และมีการยึดปาล์มดิบที่นำไปขายที่ลานรับซื้อปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั้น กรมการค้าภายในได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการหาตลาดส่งออกน้ำมันปาล์มดิบเพื่อระบายผลผลิตส่วนเกินในประเทศ หาแนวทางให้ความช่วยเหลือด้านราคาปุ๋ยเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ด่านสำคัญในภาคใต้ ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบและจับกุมการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์ม


นอกจากนี้ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ยังได้อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำน้ำมันปาล์มดิบไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป้าหมายการใช้น้ำมันปาล์มดิบ 160,000 ตันต่อปี เพื่อปรับสมดุลสต๊อกน้ำมันปาล์มให้เข้าสู่ระดับปกติโดยเร็ว โดยรัฐสนับสนุนต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากวงเงินงบกลาง 525 ล้านบาท ที่เสนอนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว และอยู่ระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป


อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประเด็นข้อร้องเรียนมีการยึดปาล์มดิบของเกษตรกรที่ลานเทรับซื้อ พบว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการนโยบายขับเคลื่อนปาล์มน้ำมันคุณภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุมร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และดำเนินการเฉพาะปาล์มที่ไม่ได้คุณภาพตามข้อตกลงที่ซื้อขาย ณ โรงงานสกัดเท่านั้น ซึ่งปาล์มที่ไม่ได้คุณภาพจะนำไปแปรสภาพเป็นปุ๋ยแล้วจ่ายคืนให้แก่เจ้าของปาล์มต่อไป เพื่อป้องกันมิให้ปาล์มดิบหรือปาล์มที่ไม่ได้คุณภาพเข้ามาในระบบการซื้อขายอีก ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลให้อัตราการสกัดน้ำมันของโรงสกัดน้ำมันในจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูงขึ้น ราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.30-3.60 บาท เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากระบบเดิมประมาณตันละ 200 ถึง 300 บาท


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :