เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พณ.เร่งใช้มาตรการดูดซับผลผลิตปาล์ม
27 มีนาคม 2562
1,906

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมให้นำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตเป็นไบโอดีเซล เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน ทั้งการใช้บี 20 เพื่อเป็นพลังงานในรถยนต์ และการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ บี 100 ในเครื่องจักร เครื่องมือการเกษตร ซึ่งจะเป็นช่องทางรองรับผลผลิตน้ำมันปาล์มที่ถาวรในระยะยาว เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลปาล์มน้ำมัน มีความมั่นคงในอาชีพ รวมทั้งอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันปาล์มและน้ำมันปาล์มมีความเข้มแข็งขึ้น ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวม


โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลักดันมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศให้เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว


โดยกระทรวงพาณิชย์ จะเร่งผลักดันเอกชนส่งมอบน้ำมันปาล์มดิบตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มดิบตามเป้าหมาย เพื่อให้มีการดูดซับผลผลิตน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบโดยเร็ว รวมทั้งเร่งรับซื้อผลปาล์มเพื่อให้ราคาผลปาล์มปรับตัวสูงขึ้น ประชาสัมพันธ์ให้รถบรรทุก และรถยนต์กระบะมีการปรับสภาพพร้อมใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 เพิ่มขึ้น และพิจารณาดำเนินการกระจายน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 ให้ไปถึงพื้นที่ในตำบลทั่วประเทศ รวมถึงสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรให้เข้าถึงการใช้น้ำมัน B100 กับเครื่องจักรกลการเกษตรให้มากที่สุด


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :