เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กาฬสินธุ์ลดพื้นที่ทำนาปรังปลูกพืชหลากหลาย

17 มีนาคม 2562
2,556

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง 2562 โดยมีนายธงชัย มูลคำศรี เกษตร อ.เมืองกาฬสินธุ์ ร.ต.ชยุต วงษาไฮ ผู้บังคับหมวดรักษาความสงบ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เกษตรตำบล ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 


จากนั้น นางสาวพัฒน์วิไล วุฒิสาวงค์ เกษตรตำบลเชียงเครือ อ.เมืองกาฬสินธุ์ นายเนียม เฉิดละออ ประธานกลุ่มปลูกพืชหลากหลาย ต.เชียงเครือ ได้นำคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรัง 2562 ลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จในพื้นที่บ้านแกเปะ หมู่ 9 ต.เชียงเครือ ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชหลากหลาย ของนางจันทร์ศรี เฉิดสมบูรณ์ และนางบุบผา นาใจเย็น โดยมีการปลูกพืชหลายชนิด เช่น พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ฟักทอง ข้าวโพด บวบ กล้วย พืชตระกูลแตง ผักสวนครัวทุกชนิด


นางจันทร์ศรี เฉิดสมบูรณ์ ชาวนาบ้านแกเปะ หมู่ 9 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ กล่าว่า ตนมีที่นา 20 ไร่ เดิมเคยทำนาข้าวปีละ 2 ครั้ง คือนาปีหรือนาน้ำฝน และในฤดูแล้งทำนานาปรัง โดยได้รับน้ำจากคลองชลประทานลำปาว ที่ผ่านมาราคาข้าวเปลือกไม่แน่นอน ขณะที่ต้นทุนการทำนาสูงขึ้น ทั้งค่ารถไถ ค่าแรงงาน ค่าปุ๋ย พอเจ้าหน้าที่เกษตรเข้ามาส่งเสริม ให้ลดพื้นที่นาปลูกข้าวนาปรัง เพื่อปลูกพืชหลากหลาย จึงตัดสินใจปลูกพืชหลากหลายดังกล่าว โดยปลูกแทบทุกชนิด ทั้งนี้ สำนักงานเกษตร อ.เมืองกาฬสินธุ์ ได้หาตลาดให้ ซึ่งมีแหล่งจำหน่ายผลผลิตที่ตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รวมทั้งตลาดสดปลอดภัย และตลาดนัดทั่วไป ทำให้ตนและเพื่อนชาวนา หันมาปลูกพืชหลากหลาย แทนการปลูกข้าวนาปรังจำนวนมาก ซึ่งพืชหลากหลายที่ทำการปลูกแทนข้าวนาปรัง เป็นพืชประจำฤดูและพืชผักสวนครัวประจำท้องถิ่น ที่ปลูกง่าย ใช้น้ำน้อย ทนต่อสภาพอากาศ ที่สำคัญต้นทุนต่ำ อายุสั้น 20-30 วัน เก็บเกี่ยวผลผลิตไปขายได้ ขายหมดทุกวัน เพราะตลาดจำหน่ายหลายแห่ง มีตลาดนัดทุกชุมชน คนบริโภคทุกวันนายธงชัย มูลคำศรี เกษตร อ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูทำนาปรัง ปี 2562 ในเขต อ.เมืองกาฬสินธุ์ดำเนินการในพื้นที่ใช้น้ำชลประทานลำปาว 7 ตำบล ประกอบด้วย ต.เชียงเครือ ต.เหนือ ต.หลุบ ต.ลำพาน ต.บึงวิชัย ต.ห้วยโพธิ์ และ ต.ลำคลอง เกษตรกรจำนวน 126 ราย 189 แปลง พื้นที่ประมาณ 376 ไร่ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมเกษตรกร หันมาปลูกพืชทางเลือกใหม่ ลดพื้นที่ทำนาปรัง สร้างรายได้จากการปลูกพืชอื่นทดแทนข้าวนาปรังที่รายได้ไม่คงที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้การเพาะปลูกพืชอื่นในพื้นที่นา เพื่อเป็นเกษตรกรรมทางเลือกให้เกษตรกรในระยะยาว โดยสำนักงานเกษตร ได้สนับสนุน ตามมาตรการของรัฐบาลไร่ละ 1 พันบาท รายละไม่เกิน 15 ไร่อีกด้วย


"จากการดำเนินการที่ผ่านมา เกษตรกรตื่นตัว ให้ความสนใจร่วมโครงการ อนาคตคาดว่าจะขยายพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ ต.เชียงเครือ ซึ่งเป็นต้นแบบพืชหลากหลายแปลงใหญ่ ส่วนที่สำนักงานเกษตร อ.เมืองกาฬสินธุ์ จะเข้าไปเติมเต็มและต่อยอดให้อีกก็คือ คุมเข้มความปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีทุกชนิด เพิ่มช่องทางการตลาดมากขึ้น ตามนโยบายกรีนมาร์เก็ต ของนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ รวมทั้งขยายช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์ โดยเปิดกลุ่มไลน์ขายพืชหลากหลายมาแล้วช่วงหนึ่ง ซึ่งพบว่ามีเกษตรบางรายดำเนินการแล้ว ทั้งนี้ ในภาพรวม จากการติดตามผล ทราบว่ามีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตพืชหลากหลายในช่วงนี้ถึงไร่ละ 3 หมื่นบาททีเดียว" 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :