เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พณ.ถกผู้ประกอบการนำเข้ากระเทียม

01 มีนาคม 2562
2,195

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เนื่องจากมีผู้ประกอบการนำเข้าสินค้ากระเทียมจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศปริมาณมาก ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมในประเทศได้รับผลกระทบราคาตกต่ำ ในวันนี้ กรมฯ ได้จัดประชุมชี้แจงให้ประกอบการนำเข้าและผู้ประกอบการค้ากระเทียม ทำตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยควบคุมการขนย้ายกระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศและแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ จัดทำบัญชีคุมสินค้ากระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ และให้บริษัทที่ได้รับสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิขอหนังสือรับรองตามความตกลงของ WTO จำนวน 107 ราย ทราบและปฏิบัติอย่างถูกต้องโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 ถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกไม่เกินวันละ 2,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะแจ้ง ซึ่งฐานความผิดขึ้นอยู่กับผู้นำเข้ากระทำผิดแต่ละกรณี


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :