เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปอเทืองบานสะพรั่งสวยงามกว่า150ไร่

27 กุมภาพันธ์ 2562
2,133

ที่บ้านวังชมพู หมู่ที่ 10 ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ชาวนาที่รวมกลุ่มกันเตรียมปลูกข้าวแปลงใหญ่ ตามโครงการของทางรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ได้พร้อมใจกันทำการไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาเพื่อลดมลภาวะทางอากาศ และปรับสภาพพื้นที่เพื่อปลูกต้นปอเทือง ให้กลายเป็นปุ๋ยบำรุงดิน และสร้างรายได้ในช่วงที่ต้องว่างเว้นจากการทำนาปรังในปีนี้ เนื่องจากทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ไม่สามารถส่งน้ำให้แก่เกษตรกรเพื่อทำนาปรังได้ เพราะปริมาณน้ำดิบภายในเขื่อนลำปลายมาศมีน้อยนายนายทองดำ ผลผาเลิศ อายุ 60 ปี ประธานเกษตรตำบลบ้านราษฎร์ กล่าวว่า นอกจากปอเทืองจะเป็นพืชบำรุงดินอย่างดี และสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวนาในพื้นที่ในช่วงว่างเว้นจากการทำนาแล้ว การรวมกลุ่มปลูกปอเทืองของเกษตรกรกว่า 200 ราย ในรูปของกลุ่มนาแปลงใหญ่ รวมเนื้อที่กว่า 150 ไร่ ยังสร้างความสวยงามให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เนื่องจากในช่วงนี้ปอเทืองของเกษตรกรกำลังออกดอกเหลืองอร่ามบานสะพรั่ง จึงทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอเสิงสางอีกด้วย โดยเมล็ดพันธุ์ปอเทืองนั้นทางชาวนาได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์มาจากทางกรมพัฒนาที่ดิน และเมื่อได้ผลผลิตแล้วทางกลุ่มชาวนาจะสามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์จำหน่ายคืนให้กับทางกรมพัฒนาที่ดินในกิโลกรัมละ 25 ? 30 บาทด้วย 


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :