เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กาฬสินธุ์เดินหน้าเพิ่มผลผลิตกุ้งปลาเขื่อนลำปาว

31 ตุลาคม 2561
2,358

นายอำพล จินดาวงศ์ ประมง จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เขื่อนลำปาวหรืออ่างเก็บน้ำลำปาว นอกจากจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร การประมง การประปา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง โดยได้ชื่อว่าเป็นทะเลน้ำจืดแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ที่สำคัญยังเป็นแหล่งน้ำที่สร้างรายได้ให้กับชาวประมง และเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลากระชัง และกุ้งก้ามกราม เป็นต้น สินค้าส่งออกทั้งประเภทปลาสด กุ้งสด แปรรูป และอื่นๆ มูลค่ารวมนับพันล้านบาทต่อปีอีกด้วย ในส่วนของการทำประมง ที่ชาวบ้านบริเวณรอบเขื่อนลำปาวหลายหมู่บ้าน ในเขต อ.เมืองกาฬสินธุ์ อ.ยางตลาด อ.ห้วยเม็ก อ.สหัสขันธ์ อ.หนองกุงศรี และ อ.ท่าคันโท ที่นอกเหนือจากหาจับเพื่ออุปโภคบริโภคในครัวเรือนแล้ว ยังยึดเป็นอาชีพหลักหารายได้เลี้ยงครอบตลอดปี ทั้งนี้จากการสำรวจมีประมาณ 2,133 ราย เครื่องมือที่ใช้ทำการประมงมีตาข่าย แห ตุ้ม เบ็ดธง เบ็ดราว ลอบ จั่น ฉมวก ชะนาง แพสะดุ้ง ปลาที่จับได้มากตามลำดับคือปลาสร้อยขาว ตะเพียนขาว กระมัง ซิวแก้ว และปลาสวาย จับได้เฉลี่ยคนละ 3.5 กก./วัน ผลผลิตสัตว์น้ำจากเขื่อนปีละไม่น้อยกว่า 1,100 ตัน มูลค่าประมาณ 40 ล้านบาทต่อปี?ขณะที่ในส่วนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มีเกษตรกรเลี้ยงปลากระชังในเขื่อนลำปาว 522 ราย จำนวน 13,587 กระชัง ปริมาณการผลิตปีละ 17,504 ตัน มูลค่าประมาณ 1,050 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังมีเก็บหอยเล็บม้าจำหน่าย กก.ละ 13 บาท บางช่วงจับได้มากถึง 2-3 ตันต่อวัน โดยเฉพาะการดำน้ำจับกุ้งก้ามกรามหรือกุ้งแม่น้ำและปลาบู่นั้น รายได้ดีมาก ล่าสุดในปีนี้ จากการสอบถามแม่ค้ารับซื้อพบว่ามีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 3 ล้านบาท”
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :