เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

คปภ.เร่งออกประกันภัยข้าวนาปี

23 กุมภาพันธ์ 2562
2,168

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมติ ครม. ดังกล่าว ได้มอบหมายให้ สำนักงาน คปภ. ปรับปรุงกรมธรรม์ประกันภัยข้าวนาปี และจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้เป็นไปตามรูปแบบและหลักเกณฑ์ของการรับประกันภัยของโครงการฯ ปีการผลิต 2562 รวมทั้งอนุมัติกรมธรรม์และอัตราเบี้ยประกันภัยให้แล้วเสร็จและสามารถเริ่มรับประกันภัยในปีการผลิต 2562 ได้ทันทีภายหลังคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบโครงการ ซึ่งทางสำนักงาน คปภ. โดยนายทะเบียนยังได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 แล้ว จำนวน 2 กรมธรรม์ พร้อมกรมธรรม์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 อีกจำนวน 2 กรมธรรม์ ซึ่งจะสามารถดูแลเกษตรกรได้ทันที


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :