เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังหนอนกระทู้

18 กุมภาพันธ์ 2562
2,419

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ปีเพาะปลูก 2561/62 ที่ปลูกระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 จากการติดตามในพื้นที่ 5 จังหวัดสำคัญ ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี พบมีเนื้อที่ปลูกทั้ง 5 จังหวัด รวม 2.78? แสนไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 38 โดยข้อมูลจากเกษตรกรขึ้นทะเบียนข้าวโพดหลังนา กับกรมส่งเสริมการเกษตร (11 กุมภาพันธ์ 2562)


โดยปีนี้ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกแทนข้าวรอบ 2 (ข้าวนาปรัง) โดยมี 4 มาตรการจูงใจ ได้แก่ สนับสนุนสินเชื่อเป็นค่าปัจจัยการผลิตดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 0.01 ต่อปี ให้สินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรับซื้อผลผลิต มีประกันภัยกรณีเกิดภัยพิบัติ พร้อมทั้งภาครัฐประสานเอกชนให้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามคุณภาพ โดยกำหนดราคา ณ ความชื้น 14.5% ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 8 บาท (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีเป้าหมายส่งเสริมเนื้อที่ปลูก 2 ล้านไร่? ใน 33 จังหวัดส่วนราคาขาย (13 กุมภาพันธ์ 2562) เช่น เพชรบูรณ์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ราคากิโลกรัมละ 8.10 บาท ที่ความชื้น 30% ราคากิโลกรัมละ 6.63 บาท นครสวรรค์ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้น 14.5% ราคากิโลกรัมละ 8.42 บาท ที่ความชื้น 30% ราคากิโลกรัมละ 6.89 บาท


ด้านนางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ (สศท.12) กล่าวเสริมว่า ขณะนี้พบว่ามีการระบาดของหนอนกระทู้ Fall armyworm (FAW) ในแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ซึ่งจะเข้าทำลายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่อายุ 7 วัน การระบาดระยะต้นอ่อนจะเสียหาย ฝักลีบเล็ก ดังนั้น เกษตรกรควรเฝ้าติดตามสำรวจแปลงปลูกข้าวโพดอย่างใกล้ชิด
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :