เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กสร.MOUชาวไร่ยาสูบหนุนต่อต้านแรงงานเด็ก

31 ตุลาคม 2561
2,129

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือประชารัฐรวมใจป้องกันการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายและใส่ใจความปลอดภัยการทำงานของชาวไร่ยาสูบ ระหว่าง กสร. จังหวัดสุโขทัย สมาคมชาวไร่ยาสูบเบอเล่ย์จังหวัดสุโขทัย บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซ์ปอร์ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ฟิลิปมอร์ริส (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่การเพาะปลูกต้นยาสูบจำนวนมากเป็นอันดับต้นของประเทศโดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายเน้นหนักของกสร. ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดไปจากประเทศไทยและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้นานาประเทศได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของประเทศไทย ตลอดจนร่วมกันสร้างความปลอดภัยในการทำงานของชาวไร่ยาสูบ


อย่างไรก็ตาม จะมีการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และเผยแพร่หลักการ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก และสร้างการรับรู้ให้ชาวไร่ยาสูบมีความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการทำงาน สร้างกลไกการดำเนินงานให้เอื้อต่อการดูแลชาวไร่ยาสูบและแรงงานภาคเกษตรในระดับจังหวัดโดยสอดคล้องกับกฎหมาย พร้อมทั้งสอดรับกับแนวนโยบายของกระทรวงแรงงานและนโยบายของรัฐบาล 


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :