เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
พัทลุงเกี่ยวข้าวสังข์หยดGIพันธุ์แรก
14 กุมภาพันธ์ 2562
2,206

กิจกรรมดังกล่าว ซึ่งใช้ชื่อว่า วันแห่งความรักข้าวสังข์หยดจัดขึ้นที่บริเวณแปลงนาบ้านหลักโยชน์ หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นแปลงนาของนางสมบูรณ์ ศิงฆมานันท์ ประธานกลุ่มชาวนารักษ์ข้าวสังข์หยดอำเภอควนขนุน โดยมีนางสายช่อ อังศุพานิช พาณิชย์จังหวัดพัทลุง เป็นประธาน


ทั้งนี้ ข้าวสังข์หยดเป็น ข้าวพันธุ์ไทยแท้ที่มีมานับร้อยปี ปลูกได้ดีในจังหวัดพัทลุง โดยในปี พ.ศ.2549 ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุงได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือข้าว GI พันธุ์แรกของประเทศไทยคุณลักษณะสำคัญของข้าวสังข์หยดคือ มีคุณค่าโภชนาการสูง ป้องกันโรคได้หลายโรค ทำให้เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างจังหวัด และมีความการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดพิธีเกี่ยวข้าวสังข์หยดในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ชาวนาผู้ผลิตข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงคุณค่าของข้าวสังข์หยด ช่วยกระตุ้นให้มีความต้องการในการซื้อข้าวดังกล่าวมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลต่อตลาดในวงกว้าง รวมทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรให้สูงขึ้น 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :