เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สอน.กำหนดมาตรการแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้

13 กุมภาพันธ์ 2562
2,216

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า จากการประชุมหารทอร่วมกับองค์กรชาวไร่อ้อยและสมาคมโรงงานน้ำตาล เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยในพื้นที่ปลูกอ้อยทั่วประเทศ โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปเรื่องมาตรการลดการเผาอ้อยร่วมกัน โดยมีมาตรการ 3 ระยะ แบ่งเป็นมาตรการระยะสั้น เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยให้โรงงานน้ำตาลกำหนดสัดส่วนการรับอ้อยสดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และอ้อยไฟไหม้ไม่เกินร้อยละ 40 ของปริมาณในแต่ละวัน และให้ชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดได้เข้าหีบก่อนทันที และให้มีมาตรการจูงใจให้กับชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดขณะที่มาตรการระยะกลาง เร่งรัดนำเสนอโครงการส่งเสริมสินเชื่อ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยครบวงจร ระยะที่ 2 โดยขอกรอบวงเงินปีละ 2,000 ล้านบาท ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจในการรับจ้างตัดอ้อยและจะทำให้การบริหารจัดการรถตัดอ้อยมีประสิทธิภาพมากขึ้น กำหนดพื้นที่ปลอดการเผาอ้อยในแต่ละจังหวัดที่มีการปลูกอ้อย โดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งใกล้เขตชุมชน ในส่วนมาตรการระยะยาว จะกำหนดเป้าหมาย จัดทำแผนงาน มาตรการต่างๆ ร่วมกัน เพื่อลดปริมาณอ้อยไฟไหม้ลงปีละไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และปริมาณอ้อยไฟไหม้จะหมดไปภายในปี 2565 รวมถึงจัดทำมาตรการ เพื่อให้มีการจัดรูปที่ดินให้เหมาะกับการทำเกษตรแปลงใหญ่ 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :