เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สภาเกษตรกรชูมะพร้าวน้ำหอมพืชเศรษฐกิจ

08 กุมภาพันธ์ 2562
2,387

ที่ศูนย์สัมมาชีพต้นแบบสภาเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการปลูกมะพร้าวน้ำหอม บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ว่าที่ร้อยโทอุทิศ คงรอด นายอำเภอสหัสขันธ์ เป็นประธานประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการขับเคลื่อนศูนย์สัมมาชีพต้นแบบ สู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายประธาน สินธุมา ประธานคณะทำงานด้านพืช นายวิเศษ คำไชโย สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกาฬสินธุ์ และส่วนราชการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ และประธานศูนย์เกษตรอินทรีย์จาก 18 อำเภอกว่า 50 แห่ง ร่วมโครงการ จากนั้นผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ได้เดินสำรวจพื้นที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมต้นแบบ ซึ่งพื้นที่มีลักษณะเป็นขนมครก สามารถกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ตลอดปี สภาพดินจึงมีความฉ่ำน้ำ และเกิดความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้นแบบในการเอาชนะธรรมชาติและภัยแล้งได้เป็นอย่างดี


นายประธาน สินธุมา ประธานคณะทำงานด้านพืช กล่าวว่าการขับเคลื่อนศูนย์สัมมาชีพต้นแบบ สู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างต้นแบบด้านการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และเป็นการสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดแนวทางการทำเกษตรในรูปแบบต่างๆ เพื่อการทำเกษตรที่ปลอดภัย ไร้สารเคมี ตามนโยบายนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ ในการพัฒนาและยกระดับการเกษตร เพื่อนำไปสู่การเป็นครัวโลกและกรีนมาร์เก็ต ตลาดสดสีเขียวปลอดภัย เช่น พืชผัก ไม้ผลต่างๆนายประธานกล่าวอีกว่า ในส่วนของศูนย์สัมมาชีพต้นแบบสภาเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการปลูกมะพร้าวน้ำหอม บ้านถ้ำปลานั้น ดำเนินการมากว่า 20 ปี โดยใช้พื้นที่ประมาณ 60 ไร่ เป็นแปลงปลูกมะพร้าวน้ำหอมและทำเกษตรผสมผสาน? ใช้น้ำฝนเป็นหลัก มีการเสริมองค์ความรู้และยกระดับการบริหารจัดการมาเรื่อยๆ จนประสบความสำเร็จในวันนี้ มีความโดดในด้านผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพดี นอกจากนี้ยังมีพืชสวนอื่นๆ ผสมผสานกับเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ด ไก่งวง และหมู


"การบริหาจัดการในศูนย์ฯดังกล่าว นอกจากจะเป็นการรายได้เลี้ยงครอบครัวแล้ว ยังเป็นแหล่งสร้างงานและรายได้ให้กับชาวบ้าน เกิดผลผลิตจำหน่ายสู่ตลาดชุมชนและตลาดทั่วไป? จึงได้รับการยอมรับเป็นศูนย์สัมมาชีพต้นแบบ ของสภาเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านมะพร้าวน้ำหอม ทั้งนี้ ในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ ยังได้ถ่ายทององค์ความรู้ด้านการปลูกมะพร้าวหอม ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร เนื่องจากที่ผ่านมาผลผลิตมะพร้าวในพื้นที่ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ต้องนำเข้าจากต่างจังหวัด ทำให้ต้นทุนสูงขึ้น และผู้บริโภคต้องบริโภคมะพร้าวน้ำหอมในราคาสูงถึงลูกละ 34 บาท" นายประธานกล่าว
นายประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า การปลูกมะพร้าวน้ำหอม เป็นการลงทุนครั้งเดียวจบและได้ผลคุ้มค่า มะพร้าวแต่ละต้นมีอายุยืนนานหลายสิบปี พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกประมาณ 44 ต้น มะพร้าวหอมอายุ 4 ปีเริ่มให้ผลผลิต โดยจะให้ผลผลิตตลอดปี คือ 22-25 วันเริ่มออกทวายและติดลูก ทวายละ 10-18 ลูก 7 เดือนเก็บผลผลิตได้ มะพร้าวน้ำหอมปลูกง่าย ดูแลง่าย จำหน่ายราคาดี เฉพาะผลผลิตที่ศูนย์แห่งนี้ไม่พอจำหน่าย ขณะที่พ่อค้าทั่วไปนำเข้าจากต่างจังหวัด หากเกษตรกรชาวกาฬสินธุ์ปลูกมะพร้าวน้ำหอมกันมากๆ ก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจหลักทางเลือกใหม่ ที่สร้างรายได้เป็นอย่างดี ป้องกันมะพร้าวน้ำหอมขาดแคลน และผู้บริโภคได้รับประทานมะพร้าวสด ในราคาถูกกว่าที่ผ่านมา


อย่างไรก็ตาม ในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนสัมมาชีพต้นแบบสู่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ครั้งนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประธานศูนย์สัมมาชีพต่างๆจาก 50 ศูนย์ ใน 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ มีการรับฟังนโยบายการขับเคลื่อนศูนย์สัมมาชีพต้นแบบสภาเกษตรแห่งชาติ การเตรียมความพร้อมของเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) และมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP) การถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิชาการสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาที่ดิน จ.กาฬสินธุ์? และ ดร.เกษม เชตะวัน อาจารย์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมศึกษาดูงานแปลงสัมมาชีพต้นแบบการปลูกมะพร้าวน้ำหอม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :