เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวไร่ดอกข่า-ราคาดี

25 มกราคม 2562
2,833

ที่แปลงข้าวไร่ดอกข่า ม.9 บ้านสร้างตนเอง ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา นางวิไลวรรณ พลจร ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายชัยยุทธ แก้วเขียว กำนันตำบลทุ่งมะพร้าว ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และสมาชิกนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง ร่วมลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวไร่ที่ปลูกเสริมในสวนยางพาราปลูกใหม่ ซึ่งกำลังชูช่อรวงและสุกได้ที่ โดยได้อนุรักษ์วิธีการเก็บที่ละรวงด้วยแกะ หรือมัน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดมาแต่โบราณ ซึ่งปัจจุบันมีน้อยคนที่ใช้แกะเก็บข้าวได้ ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเก็บเกี่ยวด้วยเคียวซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่า ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่จะนัดร่วมใจกันลงแขกทั้งตอนปลูกและตอนเก็บเกี่ยว หมุนเวียนกันไปทุกๆแปลงในพื้นที่ ในตอนที่หยุดพักเที่ยงก็จะกินอาหารร่วมกันอย่างเอร็ดอร่อย นับเป็นวิถีชาวบ้านที่ยังหาได้ในพื้นที่ชนบทเท่านั้น
นางวิไลวรรณ พลจร เปิดเผยว่า นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ตามโครงการ (น้ำ+ใจ ถวายในหลวง) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการปลูกพืชแซมในระหว่างการปลูกพืชหลักขึ้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาราหรือปาล์มน้ำมัน ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมปลูกข้าวไร่ดอกข่า ซึ่งเป็นข้าวไร่พื้นเมืองประจำจังหวัดพังงา ที่บรรพบุรุษได้เพาะปลูก คัดพันธุ์ และเก็บรักษาพันธุ์ ส่งต่อสู่รุ่นต่อรุ่นเป็นเวลานับร้อยปี ชาวบ้านนิยมรับประทาน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ มีเม็ดสีน้ำตาลแดง ลักษณะยาวเรียว หุงขึ้นหมอ และมีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นใบเตย จึงเป็นที่นิยมจนถึงปัจจุบัน มีผลผลิตโดยเฉลี่ย 250 กก./ไร่ ราคารับซื้อข้าวเปลือก 350 บาท/ถัง หรือตันละ 35,000 บาทราคาจำหน่ายข้าวสารแบบขัด 60 บาท/กก. แบบข้าวกล้อง 65 บาท/กก. นับว่านอกจากได้อนุรักษ์พันธุ์ข้าวแล้ว ยังสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือนได้อีกด้วย


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :