เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

หอการค้าไทยชี้ปรับโครงสร้างยางพาราใหม่

30 ตุลาคม 2561
2,013

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงบทวิเคราะห์วาระแห่งชาติยางพาราไทยอุปสรรคและทางรอดจากการศึกษา ภายใต้โครงการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานยางพาราไทยกับมาเลเซีย เพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีและสนองต่อความต้องการของตลาดโลก พบว่า โอกาสของยางพาราไทยในช่วง 5 ปีข้างหน้า มีประเด็นที่ต้อง ปรับปรุง 14 หัวข้อหลัก อาทิ ต้องปรับโครงสร้างหน่วยงานยางพาราของไทยให้ทำงานเป็นเอกภาพ,เกษตรกรต้องรวมตัว,การพัฒนา Big Data ยางพารา เพื่อให้มีฐานข้อมูล,ต้องมีการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยางพาราเพื่อส่งเสริมผลักดันให้มีการนำยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางไปขายบนเว็บไซต์ออนไลน์,ตั้งศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางของโลก เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตล้อเครื่องบินผลิตภัณฑ์นวัตกรรม รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนเครดิตให้กับกลุ่มสหกรณ์ผลิตภัณฑ์ยางพาราเพื่อตลาดต่างประเทศ


อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยางพาราถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศโดยสามารถสร้างรายได้และการจ้างงานให้กับเกษตรกรกว่า 6 ล้านคน มีแรงงานในอุตสาหกรรมกว่า 2 แสนคนนอกจากนี้ นายอัทธ์? เปิดเผยว่า โอกาสการเติบโตของยางพาราไทย จากพื้นที่ปลูกยางพารากว่า 26 ล้านไร่ พื้นที่กรีด 19.2 ล้านไร่ ผลผลิตต่อปี 4.5 ล้านตัน ซึ่งในปี 2560 ยางพาราเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 10 ของไทย มีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 4 มีมูลค่ากว่า 3.4 แสนล้านบาท


โดยผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง,ถุงมือทางการแพทย์และเครื่องแต่งกายที่ทำจากยาพารา มีโอกาสเติบโตสูง เนื่องจากมูลค่าการส่งออกที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย มีสถานะอยู่ในกลุ่มทําเงินมีการส่งออกเป็นอันดับ 2 ของโลกและเมื่อพิจารณาถึงโอกาสในอนาคตพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่การส่งออกของไทยมีโอกาสขยายตัวดี


ขณะที่ความต้องการนำเข้าของตลาดโลกสามารถขยายตัวได้สูง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญยังมองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :