เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

มะม่วงน้ำดอกไม้กาฬสินธุ์พร้อมออกสู่ตลาด500ตัน

21 มกราคม 2562
2,556

ที่แปลงมะม่วงน้ำดอกไม้ บ้านหลุมข้าวหมู่ 7 ต.นาดี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายรณชัย ภูครองทอง สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายสันชัย ภูบุญทอง ผจก.สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด พร้อมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด ได้เข้าตรวจเยี่ยมกิจกรรมแปลงใหญ่ของสหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด ที่ทำการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ โดยอยู่ในช่วงของการบำรุงและดูแลรักษาผลผลิต ที่กำลังติดลูกอย่างใกล้ชิดนายรณชัย กล่าวว่า สมาชิกสหกรณ์ยางตลาด จำกัด ที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ ได้ร่วมตัวกันเข้าเป็นแปลงใหญ่ อยู่ภายใต้การสนับสนุนของสหกรณ์ มีสมาชิก 74 ราย พื้นที่เพาะปลูก 323 ไร่ โดยในฤดูกาลผลิตช่วงเดือนมกราคม-เดือนเมษายน 2562 คาดว่าจะได้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่า 500 ตัน ซึ่งจะมีเงินสะพัดสู่มือเกษตรกรกว่า 20 ล้านบาท ทั้งนี้สหกรณ์ได้เข้ามาสนับสนุน ด้านเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต และด้านการตลาด โดยสหกรณ์รวบรวมผลผลิตจากสมาชิกไปจำหน่าย เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้สมาชิก ส่งผลให้สมาชิกลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ และเป็นการเพิ่มธุรกิจการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ สมาชิกมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาลด้านนายสมดี ภูส่งสี อายุ 47 ปี สมาชิกปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ กล่าวว่า เริ่มปลูกเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งทางจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ เข้ามาส่งเสริมและเกิดการรวมกลุ่มในรูปแบบแปลงใหญ่ ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ โดยมีสหกรณ์เข้ามาให้การสนับสนุนและส่งเสริมทุกขั้นตอน เช่น เพิ่มทักษะ ความรู้ ในการบริหารจัดการในแปลงมะม่วง เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ มีการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง มีตลาดรับซื้อแน่นอน สร้างความมั่นใจให้กับสมาชิกผู้ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ ให้มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืน 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :