เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ก.เกษตรฯเตรียมจัดงานวันดินโลกปี2563

26 พฤศจิกายน 2563
2,135

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันดินโลกปี 2563 "Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพีคืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดินว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน เกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของทรัพยากรดิน มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน ชุมชน เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งมีการกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4?8 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาทั้งนี้ จากการที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (International Union of Soil Sciences?IUSS) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ประกาศนียบัตรและประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" (The Humanitarian Soil Scientist) แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร?และต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ประกาศพระเกียรติคุณ โดยให้การรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันดินโลกตามข้อเสนอของประเทศไทย ส่งผลให้วันดินโลก ได้รับการบรรจุในปฏิทินขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ซึ่งประเทศสมาชิกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ ?ด้าน FAO โดยกลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก หรือ Global Soil Partnership : GSP ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เป็นวาระในการสื่อความสำคัญของทรัพยากรดินให้เป็นที่รับทราบในวงกว้าง ไม่จำกัดอยู่เพียงแต่กลุ่มของนักวิชาการหรือเกษตรกรเท่านั้น


ในการจัดกิจกรรมวันดินโลกนั้น กลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (GSP) จะกำหนดหัวข้อหลักการจัดงานในแต่ละปี โดยคัดเลือกประเด็นสำคัญที่ต้องการผลักดันให้เกิดข้อสรุปหรือผลกระทบ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของโลก เน้นความสำคัญของการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาดิน ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหาร เพื่อให้ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 2 คือการขจัดความอดอยากหิวโหย หรือ Zero Hunger ให้ได้ภายในปี พ.ศ.2573

"ในปีนี้ กลุ่มสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (GSP) ได้กำหนดจัดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2563 ในหัวข้อ "Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" เน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและบุคคล ในรูปแบบของการร่วมมือ และสร้างเครือข่ายมากขึ้น ผ่านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร การสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในดิน ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ชุมชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน"รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวด้านนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานวันดินโลก ปี 2563 กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพในดิน การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สืบสานแนวพระราชดำริ รักษา และต่อยอด การจัดการดินอย่างยั่งยืน และชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตแสดงระบบนิเวศดิน น้ำ ป่า และสิ่งมีชีวิตในดิน รวมทั้งการจัดเสวนานักวิชาการเกษตร และหมอดินอาสา เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในการทำงาน


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ การประกวดโต้วาที การเล่านิทาน การประกวดวาดภาพชิงรางวัล และการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยของเกษตรกร จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้สนใจร่วมกิจกรรมวันดินโลก ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมากระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานวันดินโลกปี 2563 "Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพีคืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" ชวนชมนิทรรศการสืบสานแนวพระราชดำริ รักษา และต่อยอด การจัดการดินอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวันดินโลกปี 2563 "Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพีคืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน" ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดินว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 มีการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน เกษตรกร เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลก และสร้างความตระหนักเรื่องความสำคัญของทรัพยากรดิน มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน วัด โรงเรียน ชุมชน เกษตรกร ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งมีการกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4?8 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาแหล่งอ้างอิงข้อมูล :