เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ทำงานเชิงรุกมีแผนดูแลสินค้าเกษตร

03 มกราคม 2562
2,292

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงทิศทางการดูแลราคาสินค้าปี 2562 ว่า กรมการค้าภายใน จะทำงานเชิงรุกให้มากขึ้น โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายราคาสินค้าเกษตรที่ดูแล 7 รายการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก. แล้ว หากมีราคาต่ำกว่าราคาเป้าหมาย กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในจะเข้าไปดูแล เพื่อทำให้ราคาสินค้าของเกษตรกรมีเสถียรภาพมากขึ้น อาทิ สินค้าปาล์มน้ำมัน ไข่ไก่ มะพร้าว หอมแดง หอมใหญ่และผลไม้ที่ออกตามฤดูกาล โดยอธิบดีกรมการค้าภายใน ยอมรับว่า การทำงานที่ผ่านมาในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2561 มีความยากลำบากสินค้าเกษตรมีปัญหาหลายรายการ ทั้งปาล์มน้ำมัน มะพร้าว


อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตร หลายชนิด ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี ซึ่งกรมการค้าภายในจะพยายามรักษาให้ราคาสินค้าดังกล่าว มีเสถียรภาพ อาทิ ข้าวเปลือก ราคาข้าวหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 16,000 บาท 17,000 บาท ข้าวโพด ราคาหน้าโรงงานรับซื้อที่ กิโลกรัมละ 9-10 บาท ข้าวโพดฝัก ราคาเฉลี่ยเกินกิโลกรัมละ 5 บาท มันสําปะหลัง ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 2.50-3.00 บาท


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :