เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

"นราพัฒน์"นำเปิดโครงการBetter Farms, Better Lives

20 สิงหาคม 2563
1,736

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ Better Farms, Better Lives พร้อมรับมอบชุดผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ความปลอดภัยจำนวน 50,000 ชุด พร้อมโครงการการฝึกอบรมความรู้การผลิตข้าวในวิถีใหม่ด้วยเทคโนโลยี่ที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ลดเวลาและแรงงาน ทำให้ชุมนุมชนเกิดความยั่งยืน รวมมูลค่า 20 ล้านบาท จาก นายโจว ฝาน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาครอบคลุม จังหวัดปทุมธานี สุพรรณบุรี พิษณุโลก และพื้นที่ใกล้เคียง 26 จังหวัด โดยมีนายทรรศนะ ลาภรวย ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานกรรมการ มูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรหลักในการดำเนินการโครงการฯ และผู้นำกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมงานด้วย ณ ศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดปทุมธานี


นายทรรศนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งกรมการข้าว มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชาวนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย โดยให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัยทั่วประเทศ ในการสร้างการรับรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการผลิตข้าวและการใช้ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้บนพื้นฐานของหลักความพอเพียง สีกินเหลือขาย


ด้านนายวีรพล เจริญพานิช ผู้บริหารประจำประเทศไทยและเวียดนาม แผนกครอปซายน์ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า ไบเออร์ประกาศความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยมากกว่า 100 ล้านราย ในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยภายในปี 2573 ทั้งนี้ โครงการ Better Farms, Better Lives มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเป็นอยู่ที่ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเกษตรกรรายย่อย ถือเป็นกำลังสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหารของประชากรโลกที่มีเนวโน้มเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง


ขณะที่นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย กล่าวว่า มูลนิธิฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ และความห่วงใยภาคการเกษตร ควบคู่กับการทำกิจกรรมเติมพลัง 4 องค์ความรู้อาชีพชาวนาไทย นอกเหนือจาก ด้านความปลอดภัย การเน้นเพื่อสร้างนวัตกรรมบนความพอเพียง และจะร่วมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฟื้นฟูถิ่นฐานวิถีชีวิตใหม่ ตลอดจน เน้นการสร้างระบบเงินออม เศรษฐกิจชุมชนชาวนาไทยสู่ความยั่งยืนภายใต้โครงการ โดยการดำเนินงาน จะร่วมกับอาสาสมัคร เกษตรกรแกนนำ 52 คนที่ได้ผ่านการคัดกรองและอบรมทีมงาน เพื่อให้บริการชาวนา50,000 ครอบครัว ในชุมชน 26 จังหวัดเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาแหล่งอ้างอิงข้อมูล :