เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขึ้นทะเบียน"พริกไทยจันท์"สินค้าGI

14 สิงหาคม 2563
1,948

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดีขึ้น กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เร่งผลักดันการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และส่งเสริมการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยอาศัยตราสัญลักษณ์ GI เพื่อฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการรักษามาตรฐานของสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้รับประทานของดีมีคุณภาพจากชุมชนต่างๆ ของไทยล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI เพิ่มอีก 2 รายการ คือ พริกไทยจันท์ ของจังหวัดจันทบุรี และลำไยพวงทองบ้านแพ้ว ของจังหวัดสมุทรสาคร ทำให้ปัจจุบันมีการประกาศขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทย ไปแล้วทั้งสิ้น 128 รายการ โดยยังมีสินค้าไทยที่อยู่ในขั้นตอนประกาศโฆษณาเพื่อเตรียมขึ้นทะเบียน GI อีก 6 รายการ


นอกจากนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้ประโยชน์จากตราสัญลักษณ์ GI ในเชิงพาณิชย์ การคุ้มครองและควบคุมคุณภาพ ตลอดจนสนับสนุนช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเร็วๆ นี้ จะมีการจัดงาน GI Market 2020 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24-30 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และกิจกรรมตลาด GI ในวันที่ 15-18 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จึงอยากเชิญชวนให้ร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยและสินค้าคุณภาพจากชุมชนท้องถิ่น เพื่อช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นแหล่งอ้างอิงข้อมูล :