เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยายังคงเหลือใช้4%

30 กรกฏาคม 2563
1,744

กรมชลประทาน รายงาน สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำรวมทั้งสิ้น 7,371 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 30 (ปริมาณน้ำใช้การได้ 675 ล้าน ลบ.ม. (คิดเป็นร้อยละ 4) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ จำนวน 15.09 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย จำนวน 21.01 ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก 17,500 ล้าน ลบ.ม. โดยแยกเป็น


? เขื่อนภูมิพล ปริมาณน้ำ 3,918 ล้าน ลบ.ม. (29% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 118 ล้าน ลบ.ม. ( คิดเป็น 1% ) ไหลลงอ่างฯ 5.56 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 4.00 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 9,544 ล้าน ลบ.ม.


? เขื่อนสิริกิติ์ ปริมาณน้ำ 3,227 ล้าน ลบ.ม. (34% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 377 ล้าน ลบ.ม. ( คิดเป็น 6% ) ไหลลงอ่างฯ 7.84 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 13.99 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 6,283 ล้าน ลบ.ม.


? เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ปริมาณน้ำ 136 ล้าน ลบ.ม. (14% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 93 ล้าน ลบ.ม. ( คิดเป็น 10% ) ไหลลงอ่างฯ 1.54 ล้าน ลบ.ม.ระบาย 2.59 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 803 ล้าน ลบ.ม.


? เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปริมาณน้ำ 90 ล้าน ลบ.ม. (9% ของความจุอ่างฯ) น้ำใช้การได้ 87 ล้าน ลบ.ม. ( คิดเป็น 9% ) ไหลลงอ่างฯ 0.15 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.43 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 870 ล้าน ลบ.ม.


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :