เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สศก.ร่วมเวทีCOP24หารือภาคเกษตร

26 ธันวาคม 2561
2,288

นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ในฐานะผู้แทนการเจรจาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 (COP 24) ระหว่างวันที่ 2 – 8 ธันวาคม 2561 ณ เมืองคาโตวีเซ สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร (Issues Related to Agriculture) และแนวทางการดำเนินงานเรื่อง "แผนปรับตัวแห่งชาติ" (National Adaptation Plan) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรเป็นการดำเนินงานภายใต้ "การทำงานร่วม Koronivia" (Koronivia Joint Work program on Agriculture) ซึ่งการเจรจามุ่งหวังให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนำความรู้ต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ อาทิ ที่ดินเพื่อการเกษตร การจัดการมูลสัตว์ ความมั่นคงด้านอาหาร และภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตาม Roadmap ภายในปี ค.ศ.2020ด้านประเทศไทยและกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เน้นความต้องการให้ประเทศภาคีตระหนักถึงความสำคัญในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กระทบต่อระบบการเกษตรซึ่งเป็นภาคที่มีความเสี่ยงสูง โดยเน้นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีมาตรการช่วยเหลือในด้านต่างๆ


ทั้งนี้ สศก. อยู่ระหว่างการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนภูมิอากาศด้านการเกษตร ที่เน้นการปรับตัวและผลประโยชน์ร่วมซึ่งสามารถส่งผลต่อการลดก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร โดยตามรายงานฉบับ 2 ปี ของประเทศไทย พบว่า ภาคการเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases หรือ GHGs) ร้อยละ 17.32 ในปี 2015 ลดเหลือร้อยละ 15.98 ในปี 2017


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :