เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

อึ้ง?หัวมันสำปะหลังยักษ์หนักกว่า18กก.

23 กรกฏาคม 2563
1,787

ที่หอประชุมโรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยกำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 22-31 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และเปิดให้บริหารคลินิกเกษตร เพื่อให้คำปรึกษาแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่สำหรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแกเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่าทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาพื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่นการวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กับไปด้วย


ทั้งนี้ภายในงานยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบด้วยมันสำปะหลัง กล้วยน้ำว้า อ้อยและมะพร้าวน้ำหอม แต่ที่เรียกเสียงฮือฮาจากผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้มากที่สุดนั้น ได้แก่ มันสำปะหลังที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นมันสำปะหลังที่มีหัวขนาดใหญ่มีน้ำหนักราว 18 กิโลกรัม ซึ่งได้รับรางวัลและใบประกาศนียบัตรไปครองแหล่งอ้างอิงข้อมูล :