เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
คณะทำงาน"บิ๊กป้อม"ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้งโคราช
03 กรกฏาคม 2563
1,650

พลเอก อำนาจ รอดสวัสดิ์ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น โดยการลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 ได้มาติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พื้นที่อำเภอสูงเนิน และได้รับฟังข้อปัญหา ศึกษาความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดเสนอขอรับงบประมาณ งบกลาง (เหลือจ่าย) จำนวน 5 โครงการ พื้นที่ตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง เพื่อขุดลอกลำธารปราสาทในการเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ และได้ให้คำแนะนำ เรื่องการศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้องไม่ขัดต่อระเบียบ และเสนอให้การจัดทำโครงการเป็นไปในภาพรวม สามารถแก้ไขปัญหาได้ครบถ้วน ไม่ต้องมีการเสนอของบประมาณดำเนินการเพิ่มเติมอีกภายหลังลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกสระน้ำ รพช. บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันโครงการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปตรวจโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการชลประทานนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำให้มากขึ้น ป้องกันปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลากและป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง งบประมาณ 4,334,500 บาท ขณะนี้ดำเนินงานไปแล้วกว่าร้อยละ 12 ปัญหาอุปสรรคที่พบ คือ มีฝนตกลงมาท่วมขังพื้นที่ชุดลอก ต้องสูบน้ำออกบ่อยครั้ง โครงการกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 หากการดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนได้รับประโยชน์ จำนวน 1,390 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์จำนวน 1,200 ไร่แหล่งอ้างอิงข้อมูล :