เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รมช.เกษตรฯลุยส่งเสริมเลี้ยงโคขุนสร้างรายได้

29 มิถุนายน 2563
2,296

ภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ สนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีหน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย เข้าร่วมกิจกรรม โดยรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และประชาชน ให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้จัดทำโครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ กับ ธ.ก.ส. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคปศุสัตว์ไทย ฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกร ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ และผลกระทบจากราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ พร้อมทั้งสนับสนุนการจัดการตลาดผลิตผลการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ด้วยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมมาเลี้ยงสัตว์จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ แพะแกะ และไก่พื้นเมือง รวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่องสำหรับภาคปศุสัตว์ จังหวัดนครราชสีมา มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์จำนวน 170,100 ราย ซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังสนับสนุนสินเชื่อ พร้อมปล่อยเงินกู้ให้เกษตรกรเพื่อการเตรียมดินปลูกหญ้า โดย 1 ไร่ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาท รอบการตัด 60 วัน/ครั้ง อย่างไรก็ตาม เกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำมีไม่เพียงพอในการเพาะปลูก รวมถึงน้ำไปไม่ถึงแปลง ดังนั้น จึงร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำและกรมบาดาลเข้าช่วยเหลือสนับสนุนต่อท่อ และขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้อย่างทั่วถึง จึงเป็นโอกาสดีของเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง ได้มีอาชีพเสริมสร้างรายได้ ทั้งการปลูกหญ้าเนเปียร์ และการเลี้ยงโคขุน โดยกรมปศุสัตว์ได้เตรียมความพร้อมการแนะนำ วิธีการ นวัตกรรม แก่เกษตรกร โดยมีตลาดนำการผลิต ตลอดจนจะผลักดันโครงการนี้และขยายผลไปถึงเกษตรกรอีก 32 อำเภอแหล่งอ้างอิงข้อมูล :