เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปัดเกษตรกรถูกริดรอนสิทธิ์แม้เป็นสมาชิกUPOV

19 มิถุนายน 2563
1,871

จากการสัมมนา CPTPP เกษตรกรไทยเสียเปรียบจริงหรือ นางสาวธิดากุญ แสนอุดม ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สํานักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การให้ความคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรือ UPOV1991 นั้น ประเทศที่อยู่ภายใต้อนุสัญญา ผู้ที่คิดค้นปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่จะได้รับการคุ้มครอง ในฐานะเจ้าของพันธุ์ ผู้ใช้จะไม่สามารถนำพันธุ์ใหม่ที่เกิดจากการปรับปรุงไปขยายผลผลิตต่อ เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ได้


โดยพันธุ์พืชใหม่นั้นมีระยะเวลาในการคุ้มครอง คือ นับจากการคิดค้นและใช้ภายในประเทศไม่เกิน 1 ปี และใช้ระหว่างประเทศไม่เกิน 4-6 ปี หากเกินจากนั้นไม่ถือว่าเป็นพันธุ์พืชใหม่ และไม่รวมถึงพันธุ์พืชพื้นเมืองและพันธุ์พืชที่มีการใช้อยู่เดิม โดยการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญานั้น ไม่ถือว่าเป็นของใหม่ เนื่องจากสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืช มีกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชดูแลอยู่แล้ว แต่จากอนุสัญญาจะมีการครอบคลุมในเรื่องของการขยายพันธุ์ต่อ แต่ยังมีช่องให้พิจารณายกเว้นได้ เป็นรายกรณีของแต่ละพันธุ์พืชในแต่ละประเทศ โดยอะไรที่เป็นวิถีปฏิบัติเดิมของประชาชนในประเทศ เป็นการดูแลเกษตรกรรายย่อยอนุสัญญาดังกล่าวเปิดโอกาสให้ใช้ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ริดรอนสิทธิ์ของเกษตรกร


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :