เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ซูเปอร์โพลเกษตรกรพอใจมาตรการช่วยของ"เฉลิมชัย"

23 พฤษภาคม 2563
1,946

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจภาคสนาม เรื่องเสียงของเกษตรกร กรณีศึกษาตัวอย่างเกษตรกรทั่วประเทศ โดยเก็บข้อมูลแบบผสมผสาน สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ การลงพื้นที่ และการเก็บข้อมูลในโลกโซเชียล ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน1,040 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่

19 – 22 พ.ค. ที่ผ่านมา ต่อมาตรการดูแลเกษตรกร ในยุคของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ร้อยละ 85.9 พอใจเงินเยียวยาเกษตรกร ประกันราคาสินค้าเกษตร ประกันรายได้, ร้อยละ 65.0 พอใจการดูแลพัฒนาราคาพืชผลทางการเกษตร, ร้อยละ 31.2 พอใจประกันยางพารา, ร้อยละ 19.1 พอใจโครงการป้องกันน้ำท่วม และร้อยละ 18.2 พอใจกักเก็บน้ำแก้ภัยแล้ง ตามลำดับ อีกทั้ง ร้อยละ 89.4 ค่อนข้างพอใจถึงพอใจมากที่สุดต่อมาตรการแก้ปัญหาเกษตรกรในภาพรวม


ทั้งนี้ ร้อยละ 82.4 ต้องการเข้าถึงทรัพยากรการผลิต เช่น แหล่งน้ำ ที่ทำกิน พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานสะอาด เพื่อการเกษตร, ร้อยละ 71.5 ต้องการเพิ่มราคาประกันพืชผลทางการเกษตร, ร้อยละ 69.2 ต้องการแหล่งตลาดรับซื้อผลผลิตการเกษตร, ร้อยละ 65.7 ต้องการแก้ปัญหาราคาปุ๋ย และร้อยละ 64.1 ต้องการแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตครบวงจร


อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงคุณลักษณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกษตรกรอยากได้ พบว่า ร้อยละ 76.2 ระบุ แก้ปัญหาได้จริง,ร้อยละ 64.8 รวดเร็วฉับไวแก้ปัญหา,ร้อยละ 62.9 มีความพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรทันที, ร้อยละ 62.4 ติดดินเข้าถึงได้ง่าย และร้อยละ 57.4 ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :