เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปลัดแม่สอดเยี่ยมการจ่ายเงินช่วยเกษตรกรจากโควิด

19 พฤษภาคม 2563
1,737

นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ “ป.โดม” ปลัดอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบถามถึงปัญหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควอด-19 โดยจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร, กรมปศุสัตว์, กรมประมง ครัวเรือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีของเกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)


สำหรับเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ มีจำนวนประชาชนที่ได้มารับเงินเยียวยา จำนวน 625 ราย โดย ป.โดม นำสมาชิก อส.อ.แม่สอด ที่ 3 มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและจัดระเบียบให้เว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความแออัดในการใช้บริการของธนาคารและเพื่อความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพระธาตุผาแดง ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตากแหล่งอ้างอิงข้อมูล :