เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

รมช.เกษตรฯมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยเกษตรกรโคราช

13 พฤษภาคม 2563
1,879

ที่ว่าการอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี 2563/64 ตามแผนฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงในจังหวัดนครราชสีมา ฤดูนาปี 2562/63 โดยดำเนินการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรไร่ละ 10 กิโลกรัม ตามพื้นที่ปลูกข้าวที่ประสบภัย ฝนทิ้งช่วง ฝนแล้ง และอุทกภัย แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ ช่วยเหลือเกษตรกร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้นำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกทดแทนข้าวที่เสียหาย ซึ่งขณะนี้ กรมการข้าวกำลังดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ไประสบภัยพิบัติเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากเกษตรกรไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะปลูก จึงต้องเร่งให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีให้กับเกษตรกร เพื่อให้ได้ผลผลิตสำหรับบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย เกษตรกรจะได้ดำรงชีพต่อไปได้ และกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วซึ่งที่ผ่านมา ประเทศไทยเกิดภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ในพื้นที่ภาคต่างๆ ของประเทศไทย ทำให้มีพื้นที่ปลูกข้าว ที่คาดว่า จะเสียหายรวม 6.32 ล้านไร่ มีเกษตรกรผู้ประสบภัยกว่า 827,000 ครัวเรือน ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 3,524,504 ล้านไร่ จำนวน 245,289 ครัวเรือน มีพื้นที่เสียหายจากภัยแล้งรวม 1.4 ล้านไร่ (1,431,973 ไร่) จำนวน 142,588 ครัวเรือน โดยได้รับการช่วยเหลือในด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นจำนวน 964,488 ไร่ จำนวน 118,937 ครัวเรือน เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 9,644,879 กิโลกรัม ส่วนอำเภอโนนสูง มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 291,100 ไร่ จำนวน 20,120 ครัวเรือน มีพื้นที่เสียหายรวม 256,503 ไร่ จำนวน 19,805 ครัวเรือน ได้รับการช่วยเหลือด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้ว จำนวน 171,012 ไร่ 19,359 ครัวเรือน เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 1,710,120 กิโลกรัมแหล่งอ้างอิงข้อมูล :